Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Вписване в специален регистър на браншови колективни трудови договори (КТД) на предприятия и на допълнителни споразумения (анекси) към тях

  1. Наименование – Вписване в специален регистър на браншови колективни трудови договори (КТД) на предприятия и на допълнителни споразумения (анекси) към тях (№ на услугата/режима в Регистъра на услугите 1181)
  2. Правно основание – чл. 53, ал. 3 и чл. 56, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ)
  3. Заявител – синдикати и браншови организации на работодателите
  4. Процедура по издаване на разрешението, изисквания и необходими документи:

4.1. Необходими документи:

4.2. Подаване на документите:

Искането, оригиналният екземпляр и електронният носител се подават в деловодството на ИА ГИТ на адрес: гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков №3.

4.3. Срок на изпълнение – 1 месец съгласно чл. 53, ал. 4 от КТ.

5. Срок на валидност на вписването – съгласно срока на действие на браншовия КТД (анекс към браншови КТД)

6. Цена/такса за издаване – няма

7. Образци на документи - няма