Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

ИА ГИТ стартира издаване по електронен път на удостоверения по Закона за обществените поръчки

31.05.18 | Пресцентър

От 1 юни 2018 г. спира приемането на заявления по електронна поща

От 01.06.2018 г. физическите и юридическите лица ще могат сами и по всяко време  да заявяват и генерират по електронен път удостоверения за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 на Закона за обществените поръчки и по други нормативни актове, които са свързани с влезли в сила наказателни постановления, издавани от Инспекцията по труда за конкретни нарушения на трудовото законодателство. За целта ИА ГИТ разработи система за  „Електронни удостоверения“.

Чрез софтуера могат да се заявяват и генерират онлайн удостоверения за наличие или липса на установени с влезли в сила наказателни постановления или съдебни решения нарушения на трудовото законодателство във връзка с изисквания към изпълнители по обществени поръчки, по договори с бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от европейските структурни и инвестиционни фондове или кандидати/ползватели на безвъзмездна финансова помощ. За да се възползват от електронната услуга, е необходимо физическите и юридическите лица, на името на които се издава удостоверението, да имат валиден електронен подпис.

Възможността за електронно предоставяне на удостоверенията налага и промени в начините и каналите за заявяването, издаването и получаването им. От 01.06.2018 г. заявленията за издаване на удостоверения, подадени по електронна поща, няма да се приемат и обработват. Заявления ще могат да се подават на място във всяка дирекция „Инспекция по труда“ в страната или на адреса по седалище на Агенцията (гр. София, бул. Княз Александър Дондуков“ №3) в рамките на работното време – от 9:00 ч. до 17:30 ч. Могат да бъдат изпратени и по пощата или с куриер, като в заявлението трябва да се отбележи начинът на получаване на удостоверението. Контакти на дирекциите „Инспекция по труда“ са публикувани на официалния сайт на ИА ГИТ в рубриката „Контакти“ - http://www.gli.government.bg/page.php?c=2.

Към момента ИА ГИТ издава удостоверения за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 на ЗОП на физически и юридически лица във връзка с участие в процедура по възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки; за сключване на договор с бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от европейските структурни и инвестиционни фондове; за ползвателите на безвъзмездна финансова помощ по Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.;  инициативни групи, кандидатстващи за безвъзмездно финансиране по Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Повече подробности относно системата  „Електронни удостоверения“, както и ръководство за потребители ще бъдат публикувани от 01.06.2018 г. в официалната страница на ИА ГИТ, в рубриката „Административно обслужване“ http://www.gli.government.bg/page.php?c=207. Адресът на системата за външните потребители е https://udostoverenie.gli.government.bg/cci_ext, където има опция  всеки, който разполага с уникалния код на удостоверението, да провери достоверността му.

През 2017 г. в Инспекцията по труда са обработени малко над 15 000 заявления за удостоверения за наличие или липса на установени с влезли в сила наказателни постановления или съдебни решения нарушения на трудовото законодателство.

Източник: Главна инспекция по труда