Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Сигнал за нарушение на трудовото законодателство

Важно!

Сигналът следва да съдържа пълното име и адреса на гражданина или организацията, от които изхожда, естеството на сигнала, дата и подпис. Подадените по електронен път сигнали са приравнени на писмени такива. За надлежно оформен може да се приеме само сигнал, изпратен чрез настоящия формуляр, който е скрепен с електронен подпис на подателя. Съгласно чл. 13, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронния подпис електронен подпис е всяка информация в електронна форма, добавена или логически свързана с електронното изявление, за установяване на неговото авторство.

Сигналът, който подавате може да е сканирано копие на документ, подписано с КЕП или електронен документ в един от следните формати: *.doc, *.docx (Ms Word), *.xls, *.xlsx (Ms Excel), *.pdf (Adobe Acrobat), *.jpg, *.jpeg(изображения), подписан с КЕП. Подписването на  електронния документ може да се извърши със средствата на използвания офис пакет или чрез софтуер за подписване, публично достъпен от сайта на доставчика на удостоверителни услуги.

Подписването с електронен подпис става по два начина:

Подписаният с електронен подпис сигнал, под формата на файл с формат p7m, или сигнала, придружен с файла на ел. подпис във формат p7s, следва да прикачите към формуляра.

Наличието на всички задължителни елементи в сигнала е предпоставка за успешното разглеждане на сигнала в законовия срок. Липсата на някои от гореизброените данни не може да бъде основание да се откаже приемане на сигнала, но ще забави разглеждането му.

Административният орган има право да изиска от подателя на сигнала да отстрани нередовностите в тридневен срок.

ВНИМАНИЕ!

При липса на правен интерес от страна на заявителя се образува административно производство,  като заявителят не получава информация за резултатите от това административно производство.

Пишете ни на кирилица!

Уважаеми граждани,

Официалният език в Република България е българският (чл. 3 от Конституцията на Република България). Съгласно чл. 14, ал. 1  от АПК административните производства по Административнопроцесуалния кодекс се водят на български език. Графичната система на българския книжовен език е кирилицата (Правописен речник).

Законът за транслитерацията се прилага само по отношение на предаване на български географски имена, имена на исторически личности, културни реалии, както и термини с български произход в съответната научна област със средствата на специално конструирана версия на латинската азбука (чл. 1, ал. 3 от Закон за транслитерацията).

Във връзка с гореизброеното, получени в ИА ГИТ по електронен път искания, сигнали, мнения, предложения и др., при съставяне на които е използвана латиница или друга графична система, различна от кирилицата (освен, ако не са написани на език, различен от български) се считат за неотговарящи на изискванията на Административнопроцесуалния кодекс и не се разглеждат.