Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ИЗХ.№ 17016218 10.02.2017

13.02.17 | Предварителни обявления

Закупуване на лицензи необходими за изпълнение дейността по проект BG05M9OP001-3.004 "Оптимизация и иновации в ИА ГИТ"