Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери, необходими за изпълнението на проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ"”

24.03.17 | Предварителни обявления

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ИЗХ.№ 17047061