Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ИЗХ.№ 17220957 12.06.2017

14.06.17 | Предварителни обявления

„Закупуване на оборудване необходимо за изпълнение дейностите по проект BG05M9OP001-3.009 Контрол на командированите лица“