Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ИЗХ.№ 17265846 27.11.2017

28.11.17 | Предварителни обявления

Изграждане на единен официален национален уебсайт /информационен портал/, регистър на командированите лица и механизъм за оценяване на рисковия потенциал на командироващите предприятия от други държави в България по проект BG05М9ОР001-3.009 „Контрол на командированите лица“

Обявление за предварителна информация 2017/S 228-475196