Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Обществени поръчки - полезна информация

 Официално наименование   Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" 
 Булстат  831545394
 Адрес  бул. "Княз Александър Дондуков" №3
 Град  София
 Пощенски код  1000
 Държава  България
 Лице за контакти  Николай Тюркеджиев, директор на дирекция "ОПУС" 
 Телефон  02 8101760
 Факс  02 8101757