Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Сътрудничество и партньорство

Във връзка с осъществяването на ефективна и ефикасна контролна дейност ИА ГИТ има подписани Споразумения за координация и сътрудничество с редица държавни институции и организации на работодателите и синдикатите: