Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ т.3

Рег.№ Име, презиме, фамилия Длъжност  Декларация