Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕЧАТНИ И ДРУГИ СВЪРЗАНИ С ТЯХ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ BG051PO001- 6.1.06 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” И ПРОЕКТ BG051PO001-6.1.07 „ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА НА ТРУДА”

Начална дата: 02.03.12

Съобщение относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти

На 02.03.2012 г. (петък) в 11:00 часа в сградата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков" №1, ст.107, ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на печатни и други свързани с тях услуги за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" във връзка с реализирането на проект BG051PO001- 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" и на проект BG051PO001-6.1.07 „Подобряване контрола на труда".

Съгласно чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки при отварянето на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или упълномощени техни представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Въпроси и отговори

pdf.gifОтговор № ПЕКД-018/10.02.2012г. (27.38 KB) до всички потенциални участници

Документация

pdf.gifРЕШЕНИЕ № РОП-001/10.01.2012Г.  (105.49 KB) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕЧАТНИ И ДРУГИ СВЪРЗАНИ С ТЯХ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ BG051PO001- 6.1.06 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” И ПРОЕКТ BG051PO001-6.1.07 „ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА НА ТРУДА”

pdf.gifОБЯВЛЕНИЕ № ООП-003/10.01.2012Г. (463.96 KB) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕЧАТНИ И ДРУГИ СВЪРЗАНИ С ТЯХ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ BG051PO001- 6.1.06 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” И ПРОЕКТ BG051PO001-6.1.07 „ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА НА ТРУДА”