Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

Фирмената политика по безопасност и здраве при работа е поетият и деклариран ангажимент от ръководството на предприятието за реализиране на глобални и конкретни цели в тази област. Тя трябва да бъде конкретно формулирана и на тази основа да бъде създаден механизъм за нейното реализиране и управление. Целесъобразно е да бъдат предвидени форми за следене и периодично отчитане на изпълнението, както и да бъдат анализирани причините за пропуски и недостатъци в работата, като се прилагат ефективни мерки за защита и постигане на определените цели: високо качество на труда и организация на работа; високо качество на управление на човешките ресурси; висока надеждност на мерките, осигуряващи здравето и живота на работещите.

Политиката на предприятието по безопасност и здраве при работа е философия за управление на една дейност и включва ангажиментите на ръководството относно:

Приоритетното подреждане на целите на политиката се основава на преценката за баланса между изискванията на нормативните актове, големината на риска и ресурсите, с които разполага предприятието. Целите на политиката трябва да са насочени към:

Системата за управление на дейността по безопасност и здраве при работа /СУБЗУТ/ може да се определи като стратегически документ, тъй като с нея се определя мястото и ролята на политиката по БЗР сред другите политики в предприятието. Ето защо тя се разработва от висшето ръководство и следва да бъде неразделна част от общата система за управление на предприятието. Ако СУБЗУТ е разработена добре, това е равносилно на саморегулираща се система за управление, която гарантира развитие на фирмата по спирала нагоре. В тази насока са и указанията и препоръките на МОТ - всяко предприятие, независимо от своя размер и вида на производствената дейност, трябва да създаде своя собствена система за управление на дейностите по безопасност и здраве.

Организационната структура на СУБЗУТ се базира на съществуващата управленска система в предприятието, като се допълва от някои специфични органи, съгласно изискванията на ЗЗБУТ. Тя осигурява конкретното участие на ръководството и неговите отговорности за изпълнението на политиката по безопасност и здраве. Следователно организационната структура на СУБЗУТ е неразделна част от общата организационна структура на предприятието.

За осигуряването на по-висока ефективност на управлението на предприятието и осигуряването на ЗБУТ, организационно-управленската структура трябва да отговаря на следните основни изисквания:

Тъй като работодателят има най-голямата отговорност за безопасността и здравето при работа, той определя и фирмената политика за безопасност на труда и публично подкрепя всички, които работят за нейното изпълнение. Съвместно с административното ръководство, той осигурява и назначава компетентни работници и служители на всички нива, които да отговарят, съветват и консултират по всички въпроси, касаещи БЗР. Той осигурява оценката на риска да бъде цялостна и с необходимото качество, системите за защита - в изправност за действие, оборудването за извънредни ситуации - в наличност и на определените за целта места, и др. Той организира и контролира годишния отчет на изпълнението на фирмената политика за БЗР.

Примери от практиката на предприятия с висока производителност на труда и конкурентоспособност на пазарите показват колко важно е работодателите да бъдат мотивирани за действията по осигуряване на БЗР. Особена роля за изпълнението на законовите задължения по БЗУТ имат специалистите от звената по БЗР, Службите по трудова медицина, Комитетите по условия на труд, както и всички работещи.

Примерна организационно-управленска структура е показана на фигурата, като за по-малки предприятия функциите на някои звена могат да се изпълняват от изпълнителния директор, от други специалисти и да няма борд на директорите.

struktura.JPG

Звената в представената структура са стационарни и имат постоянен състав. За реализирането на задачите и основните функции на СУБЗУТ, като и за осигуряването на гъвкавост и адекватна реакция на външни промени е възможно формирането на допълнителни временни звена (групи) от представители на звената с постоянен състав. По своя характер тези групи са с точно определени цели и задачи. Те са особено подходящи например при планиране, внедряване и експлоатация на нови технологии.