Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Съобщение на Службата по трудовите и социалните въпроси (СТСВ) на МТСП при посолството на Република България във ФРГ

Уважаеми сънародници,

След изтичане срока на действие на преходните разпоредби, от 01.01.2014 г. настъпват значителни промени в достъпа до пазара на труда и трансграничното предлагане на услуги от български фирми във Федерална република Германия. 

От началото на 2014 година, българските граждани могат да започнат работа директно при работодател във ФРГ, без да им бъде необходимо разрешително удостоверение за работа. Те ще могат да бъдат командировани за извършване на услуги във всички области, при спазване на разпоредбите на Регламент ЕС 883/2004.

Условията за упражняване на самостоятелна заетост остават непроменени.

Разпоредбите, касаещи продължителния и постоянен престой на българските граждани във ФРГ, остават също така непроменени – адресна регистрация и условия за пребиваване на гражданите на ЕС, съгласно законодателството на ФРГ.

Радваме се, че можем да Ви предоставим възможността за актуална и полезна информация във връзка с достъпа до пазара на труда за български граждани във ФРГ чрез брошурата „Знанието е защита”. Тя  бе създадена в рамките на проекта „Справедлива мобилност”, осъществяван от Съюза на германските синдикати.  Брошурата е изготвена в партньорство между Съюза на германските синдикати, Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа” и Службата по трудовите и социалните въпроси (СТСВ) на Министерството на труда и социалната политика при посолството на Република България във ФРГ.

Брошурата представлява основни насоки за българските граждани, които временно или постоянно желаят да живеят и работят във ФРГ.

Версията на български език ще бъде отпечатана в 15 000 екземпляра и ще бъде предоставяна за ползване от институциите – партньори, както и от други институции и организации в България и ФРГ.

Версията на немски език можете да намерите само в електронен вид.

Брошура на български език:pdf.gifБрошура-ФРГ.pdf (195.89 KB)

 

Ще Ви бъдем благодaрни, ако изпращате отзиви за брошурата на следния електронен адрес: LSOCIAL@botschaft-bulgarien.de

 

 д-р Тинка Троева, пълномощен министър

ръководител на СТСВ на МТСП, посолство на Република България във ФРГ

Източник:СТСВ на МТСП