Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Формуляри

  Документи за образуване на административно производство по чл. 27-29 от Административнопроцесуалния кодекс (жалба)

doc.gifСигнал за нарушаване на трудовото законодателство (37 KB)

Документи за издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица

doc.gifИскане за даване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица (188.5 KB)

Документи за издаване на  предварително разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници и служители, ползващи специална закрила

doc.gifИскане за издаване на разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници и служители, ползващи специална закрила по чл. 333, ал. 1 и ал. 5 от Кодекса на труда (174.5 KB)

Документи за издаване на нова трудова книжка

doc.gifЗаявление-декларация за издаване на нова трудова книжка (176 KB)

doc.gifПриложение № 2 към Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж (45.5 KB)

Документи за издаване на дубликат на загубена или унищожена служебна книжка

doc.gifИскане за издаване на дубликат на загубена или унищожена служебна книжка (173 KB)

doc.gifПриложение № 4 към чл. 10, ал. 2 от НСПДС (52 KB)

Документи за издаване на разрешения свързани с работа с взривни материали

doc.gifИскане за издаване на разрешение за проектиране на специални взривни работи (174.5 KB)

doc.gifИскане за издаване на разрешение за извършване на специални взривни работи (174.5 KB)

doc.gifИскане за издаване на разрешение за извършване на технологични (повтарящи се) взривни работи (173.5 KB)

doc.gifИскане за издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали (174.5 KB)

doc.gifИскане за издаване на разрешение за извършване на промишлени изпитвания на новоразработени взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривна техника и технология (174.5 KB)

doc.gifИскане за издаване на разрешение за допускане до употреба на взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривна техника и технология (171 KB)

doc.gifИскане за издаване на разрешение за допускане до употреба на взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривна техника и технология от внос (171 KB)

Други

doc.gifИскане за служебно прекратяване на трудов договор по чл. 327, ал. 2 от КТ (201 KB) 

doc.gifИскане по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда (174 KB)

doc.gifПротокол за устно заявяване на административна услуга (205.5 KB)

  doc.gifУведомление за отчитане на положен извънреден труд (25 KB)

doc.gifNotification_for_actual_commencement_of_work_of_a_third_country_citizen 

doc.gifИскане по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (37.5 KB)

doc.gifИскане по чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба №12 от 25 юли 2016 година (37 KB)

doc.gifИскане по чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301-305 от Кодекса на труда или аналогични задължения (37.5 KB)

УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 10, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ (ЗТМТМ)

doc.gifУведомление по чл. 10, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (226 KB)  

Документи за достъп до електронни услуги на ИА ГИТ

doc.gifЗаявление за регистрация за ползване на електронни услуги (163.5 KB)

doc.gifЗаявление за достъп до системата за "Електронни удостоверения" (178.5 KB)

Документи относно искане за разсрочване на задължения по влезли в сила наказателни постановления:

doc.gifИскане за разсрочване плащането на задължения по влезли в сила наказателни постановления (31 KB)

doc.gifДекларация за семейно положение (28.5 KB)

doc.gifДекларация за имуществено състояние (29 KB)

doc.gifДекларация за имуществени задължения (38.5 KB)

doc.gifПроект на погасителен план (35.5 KB)