Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Заповед за прекратяване на конкурса за длъжността “инспектор” в отдел „Условия на труд“, в дирекция "Инспекция по труда" със седалище София

Начална дата: 02.04.20

ЗАПОВЕД

№ З-0269

София, 17.03.2020г.

На основание чл. 6, ал. 1  от Устройствения правилник на ИА ГИТ, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България За обявяване на извънредно положение и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

         Във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с  Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, прекратявам обявената със заповед № 3-0225 / 05.03.2020 г. конкурсна  процедура за длъжността “инспектор” в отдел „Условия на труд“, Дирекция  “Инспекция по труда” със седалище София към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ.            

Настоящата заповед да се публикува на сайта на ИА ГИТ.

Д УЧР да уведоми по имейл или телефон всички участници, подали заявления за участие в конкурсната процедура.

 

 

                                                                     

ИНЖ. РУМЯНА МИХАЙЛОВА /П/

Изпълнителен директор