Отчет за изпълнение на целите за 2017 г. в Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“