Посредническа дейност по наемане на работа на моряци

Посредническата дейност по наемане на работа на моряци се осъществява в съответствие с изискванията на конвенциите на Международната организация на труда (ILO) и Международната морска организация (IMO), ратифицирани и влезли в сила за Република България.

Посредникът насочва и подпомага търсещите работа лица за започване на работа като моряци след регистрация в Агенцията по заетостта на посреднически договор, сключен с корабопритежател, и съгласно условията на този договор.

Посредникът следва да предостави на търсещото работа лице преди заминаването му от Република България подписан индивидуален договор за наемане на работа от корабопритежателя или от упълномощено от него лице да подписва индивидуални договори за наемане на работа, както и превод на договора на български език. Предоставянето на индивидуалния договор се удостоверява с декларация, подписана от лицето, а индивидуалният договор за наемане на работа следва да съдържа:

 • дата и място на сключване на договора;
 • срок на договора;
 • име и номер на кораба, под които той е регистриран в Международната морска организация (ИМО номер);
 • длъжностите, на които ще бъдат наемани лицата, и условията на труд;
 • изпитателен срок;
 • трудовото възнаграждение;
 • работното време, почивките и отпуските;
 • работа във военни зони; битовите условия;
 • храната;
 • обезщетенията при: трудова злополука, временна и трайна неработоспособност, смърт, предсрочно прекратяване на трудовия договор по инициатива на корабопритежателя или моряка, както и при изоставяне на кораба от корабопритежателя, безработица в случай на погиване на кораба при корабокрушение;
 • медицински прегледи и медицинско обслужване;
 • транспортните разходи;
 • задължението на корабопритежателя да организира и заплати разходите по репатрирането на моряка.