Технически указания за подаване • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
 • a-
 • a 
 • a+
 • Размер на шрифта

Начало > Административно обслужване > е-Услуги (Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ) > Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

Технически указания за подаване

Задължение за подаване на декларация или уведомление

Всички задължени лица трябва да подадат за предходната година:

 • декларацияако:
  • нямат подадена декларация (или уведомление), която е успешно приета и съответно публикувана в публичния регистър на сайта на ИА „ГИТ" или
  • имат подадена декларация (или уведомление), която е успешно приета и съответно публикувана в публичния регистър на сайта на ИА ГИТ, но през предходната година са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране (съгласно §1 от Допълнителната разпоредба на Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г.)
 • уведомлениеако:
  • имат подадена декларация (или уведомление), която е успешно приета и съответно публикувана в публичния регистър на сайта на ИА ГИТ, и през предходната година не са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране (съгласно §1 от Допълнителната разпоредба на Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г.).

 Срок за подаване на декларация или уведомление 

Срокът за подаване на декларацията или уведомление за непроменени обстоятелства е до 30 април на следващата година.

 Начин за подаване на декларация или уведомление

Съгласно чл. 4 от Наредба № 3 за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхранение на декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ декларацията (уведомлението) се подава:

 • на място в Дирекция "Инспекция по труда" или в отдел към Дирекция "Инспекция по труда" по седалище и адрес на управление на задълженото лице (на хартиен и електронен носител за декларацията, на хартиен носител за уведомлението)

или

 • по електронен път чрез Интернет сайта на ИА "Главна инспекция по труда" (само в електронен формат - чрез файл, подписан с универсален електронен подпис).

1. Подаване на място

В съответната инспекция по труда по седалище и адрес на управление на задълженото лице се представят:

За декларацията:

 • създаденият с помощта на специализирания софтуер за попълване на Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ XML файл, записан на електронен носител (диск, флаш-памет или дискета);
 • разпечатка на декларацията от същия софтуер, надлежно подписана и подпечатана от задълженото лице.

За уведомлението:

 • попълнено уведомление по образец съгласно Приложение 2 от Наредбата, представено в хартиен вид.

Заб.: Уведомление по образеца може да бъде попълнено и отпечатано и от предоставяния безплатно от ИА „ГИТ" специализиран софтуер ЗБУТ+, без това да е задължително.

Списък с адреси и телефони за контакт на всички дирекции "Инспекция по труда" в страната е достъпен от менюто "Помощ" в софтуера за попълване на декларацията ZBUT+, както и на този сайт.

 2. Подаване по електронен път 

За декларацията и уведомлението:

Създаденият с помощта на специализирания софтуер за попълване на Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ XML файл трябва да бъде подписан с универсален електронен подпис (УЕП) преди да бъде изпратен чрез сайта на ИА ГИТ.

Подписаният с УЕП файл се подава чрез сайта на ИА "ГИТ" от формата за онлайн подаване на декларации.

Подписването на XML-файла с УЕП трябва да бъде направено с вграждане/прикрепяне на подписа към файла (attached signature), като в резултат на подписването се получава файл с разширение P7M или P7S. Това може да стане по един от следните два начина:

 • Чрез използване на софтуера за попълване на декларацията ZBUT+ (Версия 1.20 или по-нова) - с избиране на "Подписване с УЕП..." от меню "Инструменти".
 • Чрез използване на предоставеният от съответния доставчик на УЕП софтуер за подписване на електронни документи (файлове). Всеки от доставчиците на удостоверителни услуги предоставя на клиентите си безплатно такъв софтуер при получаването на електронния подпис. Допълнително софтуерът е достъпен за свободно изтегляне и от Интернет сайта на съответния доставчик: 
  • За Банксервиз - B-Trust ComboLight (достъпен за изтегляне от тази връзка). Преди подписване се уверете, че в "Настройки" е избрана схемата на подписване "P7M".            
  • За Инфонотари - Infonotary HotSpot (достъпен за изтегляне от тази връзка). Преди подписване се уверете, че в "Настройки" е избрана схемата на подписване "Attached Signature".
  • За Информационно обслужване - StampIT DSTool (достъпен за изтегляне от  тази връзка). Преди подписване се уверете, че НЕ са маркирани двете опции "Използвай криптиране" и "Запиши подписа в отделен файл" (в основния екран).
  • За Спектър -  Spektar.org -Tool (достъпен за изтегляне от тази връзка). При подписване се уверете, че в секцията "Начин на подписване" е избрана опцията "Вграден подпис *p7m".

Декларацията и уведомлението могат да бъдат подавани по електронен път или на място в съответната териториална дирекция „Инспекция по труда" по седалище и адрес на управление на предприятието.

Успешно приетите и одобрени декларации се публикуват в Публичен регистър в 30 дневен срок от датата на получаване на входящия номер.