Вписване в публичен регистър на годишни декларации по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (приемат се в Дирекции "Инспекция по труда") • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
 • a-
 • a 
 • a+
 • Размер на шрифта

Начало > Административно обслужване > Процедури

Вписване в публичен регистър на годишни декларации по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (приемат се в Дирекции "Инспекция по труда")

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Наименование – Вписване в публичен регистър на годишна декларация по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (№ на услугата/режима в Регистъра на услугите 332).

Правно основание – чл. 15, ал.1 от Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)

Заявител – юридически лица и физически лица, задължени да подават ежегодна декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

Процедура по издаване на разрешението, изисквания и необходими документи:

4.1. Необходими документи:

 • Декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ на хартиен и електронен носител (при подаване на място) или попълнена в електронна форма и подписана с електронен подпис декларация.

4.2. Попълване на декларацията

Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ се попълва в специализирано приложение, което може да бъде достъпено чрез интернет страницата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”:

(https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex).

Действия при подаване на декларацията в Д ИТ:

След попълване на декларацията в специализираното приложение:

 • се създава XML-файл (бутон „изтегли“), като създаденият файл се записва на електронен носител
 •  се принтира попълнената декларация, като хартиеният носител се подписва от управителя подписа на управителя се заверява с печата на фирмата

Действия при подаване на декларацията по електронен път:

След попълване на декларацията в специализираното приложение данните се подписват с валиден квалифициран електронен подпис и се предават електронно в системата (бутон „предаване в деловодството“)

4.3. Подаване на документите:

4.3.1. Срок за подаване на декларация:

Декларация се подава ежегодно до 30 април, като се декларират обстоятелства за предходната календарна година.

4.3.2. Подаване на декларация по електронен път:

Декларациите могат да бъдат подадени по електронен път чрез специализирано приложение в интернет страницата на Агенцията:

(https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex).

Декларираните данни трябва да са подписани с валиден квалифициран електронен подпис на заявителя или на упълномощено от него лице.

4.3.3. Подаване на декларация в Дирекция „Инспекция по труда”:

Декларацията се подава или се изпраща на хартиен и електронен носител в Дирекция „Инспекция по труда”, която отговаря за областта на Република България, на територията на която се намират седалището и адреса на управление на предприятието. Декларацията на хартиеният носител трябва да бъде подписана и подпечатана. На електронния носител трябва да е записан XML-файлът, от който е разпечатана декларацията.

Информация, относно адресите на дирекции "Инспекция по труда", може да намерите на адрес: http://www.gli.government.bg/ - секция "Контакти".

 

5. Начин на получаване на решението – при попълване на декларацията в електронното приложение, заявителят може да определи по какъв начин желае да получи решението на Д ИТ (решение се изпраща на заявителя при отказ от вписване в публичния регистър), а именно:

 • на място в деловодството (лично или от упълномощено лице) на Д ИТ;
 • по пощата на посочен от заявителя адрес;
 • по куриер за сметка на заявителя;
 • подписано с електронен подпис на посочена от заявителя електронна поща.

6. Срок на изпълнение – 30 дни, съгласно чл. 7, ал. 2 Наредба за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

5. Срок на валидност – до края на календарната година, в която е подадена декларацията

6. Цена/такса за издаване – няма

7. Образци на документи: