Издаване на дубликат на изгубена или унищожена служебна книжка • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
 • a-
 • a 
 • a+
 • Размер на шрифта

Начало > Административно обслужване > Процедури

Издаване на дубликат на изгубена или унищожена служебна книжка

26.03.13 | Процедури

Издаване на дубликат на изгубена или унищожена служебна книжка

Издаване на дубликат на загубена или унищожена служебна книжка

 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

 

 1. Наименование – Издаване на дубликат на изгубена или унищожена служебна книжка. (№ на услугата/режима в Регистъра на услугите 1465)
 2. Правно основание – чл. 10, ал. 2 от Наредбата за служебното положение на държавните служители /НСПДСл/.
 3. Заявител – физически лица, които са били държавни служители, но към момента на подаване на искането вече не са в служебно правоотношение.
 4. Процедура по издаване на разрешението, изисквания и необходими документи:

4.1. Необходими документи:

 • Заявление за издаване на дубликат на служебна книжка /бланка/;
 • Попълнено/и Приложение № 4 към чл. 10, ал. 2 от НСПДС за всяка администрация, в която заявителят е работил.

4.2. Подаване на документите:

Заявлението и попълнените приложения се подават в деловодството на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” на адрес: гр. София, п.к. 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков” №3.

4.3. Начин на подаване на документите – документите могат да бъдат подадени на място в деловодството на ИА ГИТ /лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно/, да бъдат изпратени по пощата или по куриер.

4.4. Начин на получаване на решението – в искането заявителят може да определи по какъв начин желае да получи дубликата на служебната си книжка, а именно:

 • на място в деловодството на ИА ГИТ /лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно/;
 • по пощата с обратна разписка на посочен от заявителя адрес;
 • по куриер за сметка на заявителя.

4.5. Срок на изпълнение –1 седмица, съгласно чл. 57, ал. 5 от АПК.

5. Срок на валидност на новата служебна книжка  - няма

6. Цена/такса за издаване – няма

7. Образци на документи :

7.1. Заявление (бланка)

7.2. Приложение № 4 към чл. 10 от НСПДС