Подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ чрез Интернет • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Административно обслужване > е-Услуги (Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ) > Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

Подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ чрез Интернет

След попълване на Декларацията (уведомлението) със специализирания софтуер и генерирането на съответния XML файл, декларацията (уведомлението) може да бъде подадена чрез Интернет от следния адрес:

Подаване на Декларацията (уведомлението) по чл. 15 от ЗЗБУТ чрез Интернет

ВАЖНО: След като сте създали XML файла с попълнената декларация (уведомление) е необходимо да го подпишете с УЕП преди да го изпратите. Това можете да направите със софтуера за подписване на файлове с УЕП, предоставен Ви от съответния издател на универсалния електронен подпис или чрез вградения в ZBUT+(v 1.20 или по-нова) помощник за подписване като от менюто "Инструменти" изберете "Подписване с УЕП". Чрез web-формата от горния адрес изпратете вече подписания файл с разширение .P7M.

След обработка на получения файл ще получите на посочения от Вас e-mail деловоден входящ номер или съобщение за отказ за приемане. Времето за получаване на съобщението с входящ номер или за грешка е до 48 часа от момента на получаване на файла в съответната дирекция. ИА ГИТ не гарантира доставка на съобщението в посоченото време при наличие на проблеми от страна на Интернет доставчиците на задължените лица.