Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Административно обслужване > Административни услуги > Други

Други

1

Издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор пред работодателя – издава се от съответната Дирекция “Инспекция по труда” – срок: до 2 месеца от постъпване на искането

2

Вписване в публичен регистър на годишна декларация по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд - извършва се от съответната Дирекция “Инспекция по труда” – срок: 30 дни, съгласно чл. 7, ал. 2 от Наредба за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ; описание на услугата

3

Вписване в публичен регистър на уведомление за неподаване на годишна декларация по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд – срок: 30 дни, съгласно чл. 7, ал. 2 от Наредба за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ; описание на услугата

4

Издаване на нова трудова книжка - извършва се от съответната Дирекция “Инспекция по труда” – срок: 7 дни, съгласно чл. 57, ал. 2 АПК; описание на услугата

5

Даване на писмени отговори, становища и консултации на писмено отправени молби, сигнали, жалби и др. по въпроси, касаещи здравословните и безопасни условия на труд и законосъобразността на трудовите правоотношения

6

Издаване на удостоверение за неналожено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години – издава се от ИА ГИТ – срок 7 дни, съгласно чл. 47, ал.2, т.4 от ЗОП (издава се само за обществени поръчки, обявени преди 01.07.2014 г.)

7

Издаване на дубликат на изгубена или унищожена служебна книжка – издава се от ИА ГИТ – срок 7 дни, съгласно чл. 57, ал. 2 от АПК