Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Административно обслужване > Административни услуги > Други

1

Номер на услугата в Регистъра на услугите - 599

Издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прeкратяване на трудовия договор пред работодателя (издава се от Дирекции "Инспекция по труда").

Срок: до 2 месеца от постъпване на искането.

2

Номер на услугата в Регистъра на услугите - 804

Издаване на нова трудова книжка (Издава се от Дирекции “Инспекция по труда”)

Срок: 7 дни.

3

Номер на услугата в Регистъра на услугите - 2205

Заверка на издадени свидетелства за работа с взривни материали на взривници, завеждащи склад за взривни материали, магазинери на склад за взривни материали, лаборанти по взривни вещества, изпитатели на взривни материали, пиротехници, браковчици и за работа със зарядни машини или устройства за взривни вещества (издава се от Дирекции «Инспекция по труда»)


4

Номер на услугата в Регистъра на услугите - 2553

Издаване на удостоверение за наличие или липса на установени с влезли в сила наказателни постановления или съдебни решения нарушения на трудовото законодателство.

Срок: 7 дни

5

Номер на услугата в Регистъра на услугите - 1465

Издаване на дубликат на изгубена или унищожена служебна книжка.

Срок: 7 дни

6

Номер на услугата в Регистъра на услугите - 1181

Вписване в специален регистър на браншови колективни трудови договори и на допълнителни споразумения (анекси) към тях

Срок: 15 дни

7

Номер на услугата в Регистъра на услугите - 1461

Вписване в специален регистър на колективни трудови договори на предприятия и на допълнителни споразумения (анекси) към тях

Срок: 15 дни.

8

Номер на услугата в Регистъра на услугите - 2328

Заверка на издадени свидетелства за работа с взривни материали на проектанти първа и втора степен, ръководител взривни работи, ръководител производство взривни материали и пиротехници-ръководители