Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Административно обслужване > Административни услуги > Други

Други

1

Издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор пред работодателя – издава се от съответната Дирекция “Инспекция по труда” – срок: до 2 месеца от постъпване на искането

2

Издаване на нова трудова книжка - извършва се от съответната Дирекция “Инспекция по труда” – срок: 7 дни, съгласно чл. 57, ал. 2 АПК; описание на услугата

3

Даване на писмени отговори, становища и консултации на писмено отправени молби, сигнали, жалби и др. по въпроси, касаещи здравословните и безопасни условия на труд и законосъобразността на трудовите правоотношения

4

Издаване на удостоверение за наличие или липса на установени с влезли в сила наказателни постановления или съдебни решения нарушения на трудовото законодателство – срок 7 дни, съгласно АПК

5

Издаване на дубликат на изгубена или унищожена служебна книжка – издава се от ИА ГИТ – срок 7 дни, съгласно чл. 57, ал. 2 от АПК

6

Приемане на писмени заявления за вписване в специален регистър на браншови колективни трудови договори (КТД) на предприятия и на допълнителни споразумения (анекси) към тях (на браншово или отраслово ниво) – извършва се от деловодството на ИА ГИТ – срок: 1 месец, съгласно чл. 53, ал. 4 от КТ; описание на процедурата

7

Приемане на писмени заявления за вписване в специален регистър на колективни трудови договори (КТД) на предприятия и на допълнителни споразумения (анекси) към тях (на ниво предприятие) - извършва се от съответната Дирекция “Инспекция по труда” – срок: 1 месец, съгласно чл. 53, ал. 4 от КТ; описание на процедурата.

8

Регистрация на издадени свидетелства за работа с взривни материали на проектанти първа и втора степен, ръководител взривни работи, ръководител производство взривни материали и пиротехник ръководител

9

Регистрация на издадени за работа с взривни материали на взривник, изпитател на взривни материали, пиротехник, завеждащ склад за взривни материали, магазинер на склад за взривни материали, пиротехник, браковчик - издава се от съответната Дирекция „Инспекция по труда”