3 ноември е рожденият ден на Инспекцията по труда • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Пресцентър

Kалендар

юни 2020
пн вт ср чт пт сб нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

3 ноември е рожденият ден на Инспекцията по труда

03.11.16 | Пресцентър

Една от най-старите институции в страната защитава правата на работещите повече от век

На 3 ноември 1907 г. с Указ на княз Фердинанд е създаден Инспекторатът по труда в България. От 1998 г. този ден се чества като Ден на Инспекцията по труда. Създадена с цел да следи за "прилагането на законите, правилниците и наредбите по индустрията, търговията, занаятите и по протекцията на работниците", Инспекцията и до днес е органът, който защитава правата на работещите българи.

Днес институцията, която има правомощия да упражнява контрол по спазване на трудовото законодателство в България, е Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ към Министъра на труда и социалната политика.  Контролните органи на ИА ГИТ извършват по около 50 000 проверки на година, при които установяват над 200 000 нарушения. С всяко отстранено след намесата на Инспекцията нарушение на практика се предотвратява потенциален трудов инцидент. В резултат на контролната дейност в последните години се отчита тенденция към подобряване условията на труд в българските предприятия, към трайно намаляване на случаите на работа без сключен писмен договор, на сумите на забавените възнаграждения. Отчита се и намаление през годините на трудовите злополуки на работното място, както и на коефициента им на честота, според регистъра на НОИ. 

Приоритет на контролната дейност е подпомагането на работодателите в прилагането на законодателството. За едва 4.4% от нарушенията инспекторите издават актове, от които следва налагането на глоби, показват данните от дейността през 2016 г. Административнонаказателна отговорност се търси за нарушения, които пряко застрашават живота и здравето на работещите или отнемат социални и осигурителни права. В огромната част от случаите се издават задължителни за изпълнение предписания с определен срок, с които се дава възможност на работодателите да отстранят нарушенията, без да търпят финансови санкции.

За да отговорят адекватно на новите предизвикателства на пазара на труда, служителите на ИА ГИТ постоянно се обучават. За уеднаквяване на практиките при инспектирането се разработват методологии, указания, процедури и др. Главна инспекция по труда работи активно и за оптимизиране на дейността си и повишаване на ефективността на контрола. През 2016 г. стартира проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, който се финансира от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В резултат на проекта ще бъде изграден регистър на обектите на контрол според рисковия им потенциал, на базата на който ще се планира контролната дейност. Ще бъдат въведени нови форми на инспектиране, чрез въпросници за самоконтрол, които ще позволят на работодателите да установят до каква степен изпълняват законодателството. След попълване на въпросниците те ще получат и информация за добри практики за прилагането му, както и време да отстранят несъответствията. Чрез проекта ще се надгради софтуерният продукт за регистриране на еднодневните договори, за да се улесни администрирането им. Ще бъде изградена и система за онлайн обучение на служителите.

На разположение на работодателите през сайта на ИА ГИТ са и създадените продукти по приключили проекти, финансирани чрез оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 - 2013. Те могат да използват интерактивни инструменти за оценка на риска, Кодекси за добри практики, разширените електронни услуги, предлагани от Агенцията благодарение на нововъведената информационна система, и др. Не малка част от назначените по проект асистенти, вече са назначени като инспектори в ИА ГИТ.

Инспекцията по труда в дати

1907 г. – Закон за Инспектората по труда в България – утвърден с указ № 182 на Княз Фердинанд І, от 03.11.1907 г. (обн. ДВ бр. 238/1907 г.)

1917 г. – Закон за хигиената и безопасността на труда – утвърден с указ № 25 на Княз Фердинанд І, от 01.06.1917 г. (обн. ДВ бр. 129/1917 г., изм. и доп.)

1951 г. – Кодекс на труда – отменя Закона за хигиената и безопасността на труда от 1917 г. Съгласно чл. 4, на профсъюзите се дава право да изграждат инспекции по охрана на труда (обн. в. “Известия”, бр. 91/1951 г.)

1951 г. – Закриване на Министерство на труда и социалните грижи (Закон за отменяване на всички закони, издадени до 9.09.1944 г., обн. ДВ бр. 93/1951 г.)

1966 г. – Закон за Инспекцията за надзор по безопасност на труда към Министерски съвет (обн. ДВ бр. 52/1966 г.)

1973 г. – Закон за предоставяне на Българските професионални съюзи контрола по охрана на труда (обн. ДВ 53/1973 г.)

1986 г. – Нов Кодекс на труда. Съгласно чл. 399, ал. 1 професионалните съюзи, упражняват цялостен контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности (обн. ДВ бр. 26 и 27/1986 г., изм. и доп.)

1991 г. – Създадена е Държавна инспекция по труда към Министерството на труда и социалните грижи с ПМС № 193 от 02.10.1991 г. (обн. ДВ бр. 83/1991 г., изм. и доп.)

1992 г. – Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда. С промяна в чл. 399 държавата си възстановява контрола по спазване на трудовото законодателство (обн. ДВ, бр. 100/1992 г.)

1992 г. – Преобразуване на Държавна инспекция по труда в Главна инспекция по труда с ПМС № 270 от 30.12.1992 г. (обн. ДВ бр. 4/1993 г., изм. и доп.)

2000 г. – Преобразуване на Главна инспекция по труда в Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” с ПМС № 92 от 26.05.2000 г. (обн. ДВ бр. 44/2000 г.).

2002 г. – Възлагане на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” на специализираната контролна дейност по насърчаване на трудовата заетост с постановление № 35 на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на ИА ГИТ (обн. ДВ 19/2002 г.).

2003 г. – Възлагане на ИА ГИТ на специализираната контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с държавната служба (контрола се осъществява от държавни инспектори) – постановление № 77 на МС, ДВ, бр. 36/2004 г.

2006 г. – Прехвърляне на специализираната контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с държавната служба, от ИА ГИТ към Министерство на държавната администрация (ДВ, бр. 54 от 2006 г.)

2010 г. – Възлагане на специализираната контролна дейност по спазване на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и задълженията на страните по служебното правоотношение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

2016 г. - Приет е Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност (обн. ДВ, бр. 33/2016 г.), с който се възлага специализиран контрол на ИА ГИТ относно достъпа до пазара на труда на чужди граждани в България.

Източник: Главна инспекция по труда