Главна инспекция по труда засили контрола по морските курорти • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Пресцентър

Kалендар

юни 2020
пн вт ср чт пт сб нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Главна инспекция по труда засили контрола по морските курорти

16.06.17 | Пресцентър

Законодателните промени, с които се облекчава наемането на сезонни работници от трети страни в туризма, вече са обнародвани

 

Работодателите в туризма вече могат да наемат работници и служители от трети страни за сезона по още по-облекчена процедура, след като в бр. 48 на Държавен вестник бяха обнародвани промените в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. С тях се намаляват изискванията към документите, които работодателите трябва да представят за получаване на разрешение за достъп до българския пазар на труда за тези лица.  Законосъобразното им наемане, както и законосъобразното възникване на трудовите правоотношения като цяло, спазване на разпоредбите, свързани с разпределението на работното време, почивките и отпуските и работата на непълнолетни лица са акцентите в контролната дейност на ИА „Главна инспекция по труда“ в сезонните обекти.

Ежегодната кампания за контрол на трудовото законодателство по черноморските курорти вече стартира. През най-активните месеци – юли и август, контролната дейност на Агенцията в тях ще бъде подпомогната от екипи от други области поради големия ръст на сезонната заетост. По данни на Националния статистически институт за 2016 г. заетостта в трите области с курорти – Бургас, Варна и Добрич, през месец юли спрямо март се е увеличила с над 55 000 души. Ръстът в област Бургас е с около 29 000 души, а в област Варна – около 21 000.

Данните от контролната дейност през изминалите години показват, че нарушенията по разпределението на работното време като цяло – липса на поименни графици за разпределението му в обектите на контрол, неосигурени задължителни почивки и др. са сред основните в сезонните обекти. Другите чести нарушения са свързани със заплащането на труда, като обикновено става въпрос за неизплащане с увеличение на положения в празнични дни труд, както и на нощния и извънредния труд.

Честа практика е работниците и служителите да подават сигнали в Инспекцията по труда след прекратяване на трудовите правоотношения за неизплатени възнаграждения. При проверките обаче се установява, че работодателят е изплатил договорената в трудовия договор сума, но не и тази, уговорена устно, за изплащането на която контролните органи на Инспекцията не могат да предприемат принудителни административни мерки.

При контролната дейност се установява също тенденция договори да се регистрират в деня на обявяване на кампания. Санкцията за всеки установен случай на работа без трудов договор е минимум 1500 лв. За да бъдат защитени трудовите и осигурителни права на работещите, те трябва да сигнализират в ИА ГИТ, докато още са на работните си места, тъй като контролните органи на Агенцията нямат правомощия да установяват и обявяват наличие на трудови правоотношения със задна дата.

Работниците и служителите могат да бъдат допускани до работните места едва след регистриране на трудов договор в НАП. Работодателите изискват от наетите да работят без трудов договор най-често с аргумента, че искат да проверят уменията им. За целта законодателят е предвидил трудов договор със срок на изпитване, който може да бъде прекратен по всяко време без предизвестие. Ако не бъде договорено изрично в чия полза е срокът на изпитване, се счита, че той е в полза и на двете страни и може да бъде прекратен без предизвестие както от работодателя, така и от работника. Работниците трябва да следят дали в трудовите им договори са договорени всички задължителни клаузи, разписани в чл. 66 от Кодекса на труда, сред които са място на работа, характер на работата, работно време, основно възнаграждение и допълнителни възнаграждения с постоянен характер и т.н.

Редът за наемане на чужденци от трети страни е регламентиран в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, както и в Правилника за прилагането му. Компетентният орган за осигуряването на достъп до пазара на труда е Агенцията по заетостта. Работодателите са длъжни да уведомят Главна инспекция по труда в седемдневен срок от действителното започване на работа на чужденеца. Целта е да бъде следено полагането на труд от тези лица, условията, при които работят, и да се проследи напускането им след изтичане на срока на разрешението. За уведомяването са разработени специални бланки според броя на започващите работа чужденци, които са публикувани на сайта на ИА ГИТ - www.gli.government.bg, в „Административно обслужване“, „Формуляри“ и се подават в съответната дирекция “Инспекция по труда“ по месторабота на чужденеца.

Инспекцията по труда следи за нерегламентирани практики за заобикаляне на законодателството по наемането на чужденци от трети държави, каквито бяха засечени по време на инспекционната кампания в зимните курорти. Тогава граждани най-вече от Украйна и Молдова бяха изпратени „за практическо обучение“ по силата на договори между обучаващи организации и партньорски предприятия – в случая хотели и ресторанти, без с тях да се сключват трудови договори, в т.ч. за стажуване или обучение. В същото време разгледаните в хода на проверките документи и установените факти безспорно доказваха, че обучаваните лица полагат труд. Те имаха работно време, съобразено с работното време на обекта, работно място, полагаха нощен труд, включвани бяха в графиците на работните смени и имаха определено възнаграждение.

Инспекцията по труда стриктно контролира и законосъобразното наемане, както и условията на труд, на непълнолетните лица. През 2016 г. беше отчетен двоен ръст на поисканите разрешения за непълнолетни спрямо 2015 г. – общо 5283 бр. (при 2700 година по-рано). Дадени са 5009 разрешения, като 90 от тях са за наемане на работа на лица до 16 години. За първите пет месеца на 2017 г. в ИА ГИТ са постъпили 1232 искания за разрешения за работа на непълнолетни лица, дадени са 993 бр., от които 24 за лица, ненавършили 16 г. Отказите са 32 бр., от които 3 бр. за лица, ненавършили 16 г. За сравнение за същия период на 2016 г. исканията са били 734.

Процедурата за наемането на лица, ненавършили 18 г. е описана подробно на сайта на ИА ГИТ http://www.gli.government.bg/page.php?c=112&d=313. За наемането на непълнолетни от работодателите се изискват същите документи, каквито трябва да подготвят за всяко работно място, дори когато на него ще бъде наето пълнолетно лице. Исканията се подават в дирекцията „Инспекция по труда“, на територията на която е работното място, за да бъде извършена проверка за условията на труд. Когато няма пропуски в подадените документи, дирекциите издават разрешението или отказа за наемането в много кратки срокове – в рамките на 2-3 дни.

Непълнолетните работят на намален работен ден от 7 часа. За тях е забранено полагането на нощен и извънреден труд. Ненавършилите 18 г. могат да работят от 6 ч. до 22 часа, а ненавършили 16 г. – от 6 ч. до 20 ч.  Те имат право и на удължен годишен отпуск от 26 дни.

 

Източник: Главна инспекция по труда