110 години Инспекция по труда в България • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Пресцентър

Kалендар

август 2020
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

110 години Инспекция по труда в България

02.11.17 | Пресцентър

Цяла седмица служители на Агенцията консултират работници, работодатели и ученици в предприятия и приемни извън областните центрове

 На 3.11.2017 г. Инспекцията по труда посреща своята 110-а годишнина. В петък, в деня на празника, от 10 ч., най-голямата дирекция „Инспекция по труда“ в страната – София град, ще посреща всеки, който желае да получи консултация и информация относно трудовите си права, задълженията си на работодател или да се запознае с процеса на извършване на една проверка. Дирекцията е на адрес „Лъчезар Станчев“ №20.

Инициативата е част от Седмицата на отворените врати. В различни дни от седмицата служители на Агенцията в страната организираха изнесени приемни в общини извън областния град, тъй като консултации и информация на място в дирекциите се дават ежедневно. Те посетиха предприятия, където в работна среда информираха ученици от професионални гимназии, включени в дуално обучение, за трудовите им права и за важността да спазват правилата за безопасност на труда.

По време на консултациите работниците най-често се интересуват за какво да внимават, когато започват работа. Инспекторите по труда им обърнаха внимание, че не могат да започнат работа без да са сключили писмен договор, регистриран в НАП, както и за задължителните клаузи в него, определени в чл. 66 на Кодекса на труда – работно време, работно място, размер на основното и допълнителните възнаграждения с постоянен характер, на задължителния и допълнителния отпуск и др. Работниците бяха информирани също, че не могат да претендират за права, които не са договорени писмено в договор или споразумение към него.

За работодателите с няколко обекта беше важно да разберат дали във всеки обект трябва да определят длъжностно лице, което да ги представлява пред контролните органи, дали трябва да правят нова оценка на риска при закупуване на нова машина например, както и как да назначават работници за определени дни или за да проверят дали могат да изпълняват задълженията си. Според Кодекса на труда длъжностно лице трябва да бъде определено за всеки обект. Не е необходимо да се изготвя нова оценка на риска при въвеждане на ново оборудване, но тя трябва да се допълни. Работодателите, които желаят да се научат как могат да изготвят сами оценка на риска чрез онлайн инструментите, разработени от ИА ГИТ, получиха покана да посетят дирекциите „Инспекция по труда“ или да заявят посещение на помощник-инспектори, назначени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, за да им демонстрира възможностите на интерактивните инструменти за оценка на риска. По отношение на работата в определени дни, както и за проверка на способностите на новонаетите работници, работодателите получиха информация за видовете трудови договори, регламентирани в КТ, както и за срока на изпитване, в рамките на който работниците и служителите могат да бъдат освобождавани без предизвестие. Интерес предизвикаха и разясненията за процедурата за трудоустрояване на работници и служители.

Учениците от професионалните гимназии разпитваха за защитите на различни машини и за функциите на личните предпазни средства, които получиха при посещенията си в заводите.

Първообразът на една от най-старите институции в страната е Инспекторатът по труда. Той е създаден по силата на Закона за Инспектората по труда, утвърден с указ на княз Фердинанд и обнародван в Държавен вестник на 03.11.1907 г. От 1998 г. това е денят – официален празник на Инспекцията по труда.

Инспекторатът по труда е създаден с цел да следи за "прилагането на законите, правилниците и наредбите по индустрията, търговията, занаятите и по протекцията на работниците". Днес институцията, която има правомощия да упражнява контрол по спазване на трудовото законодателство в България, е Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ към Министъра на труда и социалната политика.  Контролните органи на ИА ГИТ извършват по около 50 000 проверки на година, при които установяват над 200 000 нарушения. В резултат на контролната дейност в последните години се отчита тенденция към подобряване условията на труд в българските предприятия.

За уеднаквяване на практиките при инспектирането се разработват методологии, указания, процедури и др. Главна инспекция по труда работи активно и за оптимизиране на дейността си и повишаване на ефективността на контрола. За да отговорят адекватно на новите предизвикателства на пазара на труда, служителите на ИА ГИТ постоянно се обучават. Освен защита на правата на работещите, приоритет на контролната дейност е подпомагането на работодателите в прилагането на законодателството.

Инспекцията по труда в дати

1907 г. – Закон за Инспектората по труда в България – утвърден с указ № 182 на Княз Фердинанд І, от 03.11.1907 г. (обн. ДВ бр. 238/1907 г.)

1917 г. – Закон за хигиената и безопасността на труда – утвърден с указ № 25 на Княз Фердинанд І, от 01.06.1917 г. (обн. ДВ бр. 129/1917 г., изм. и доп.)

1951 г. – Кодекс на труда – отменя Закона за хигиената и безопасността на труда от 1917 г. Съгласно чл. 4, на профсъюзите се дава право да изграждат инспекции по охрана на труда (обн. в. “Известия”, бр. 91/1951 г.)

1951 г. – Закриване на Министерство на труда и социалните грижи (Закон за отменяване на всички закони, издадени до 9.09.1944 г., обн. ДВ бр. 93/1951 г.)

1966 г. – Закон за Инспекцията за надзор по безопасност на труда към Министерски съвет (обн. ДВ бр. 52/1966 г.)

1973 г. – Закон за предоставяне на Българските професионални съюзи контрола по охрана на труда (обн. ДВ 53/1973 г.)

1986 г. – Нов Кодекс на труда. Съгласно чл. 399, ал. 1 професионалните съюзи, упражняват цялостен контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности (обн. ДВ бр. 26 и 27/1986 г., изм. и доп.)

1991 г. – Създадена е Държавна инспекция по труда към Министерството на труда и социалните грижи с ПМС № 193 от 02.10.1991 г. (обн. ДВ бр. 83/1991 г., изм. и доп.)

1992 г. – Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда. С промяна в чл. 399 държавата си възстановява контрола по спазване на трудовото законодателство (обн. ДВ, бр. 100/1992 г.)

1992 г. – Преобразуване на Държавна инспекция по труда в Главна инспекция по труда с ПМС № 270 от 30.12.1992 г. (обн. ДВ бр. 4/1993 г., изм. и доп.)

2000 г. – Преобразуване на Главна инспекция по труда в Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” с ПМС № 92 от 26.05.2000 г. (обн. ДВ бр. 44/2000 г.).

2002 г. – Възлагане на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” на специализираната контролна дейност по насърчаване на трудовата заетост с постановление № 35 на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на ИА ГИТ (обн. ДВ 19/2002 г.).

2003 г. – Възлагане на ИА ГИТ на специализираната контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с държавната служба (контрола се осъществява от държавни инспектори) – постановление № 77 на МС, ДВ, бр. 36/2004 г.

2006 г. – Прехвърляне на специализираната контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с държавната служба, от ИА ГИТ към Министерство на държавната администрация (ДВ, бр. 54 от 2006 г.)

2010 г. – Възлагане на специализираната контролна дейност по спазване на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и задълженията на страните по служебното правоотношение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

2016 г. - Приет е Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност (обн. ДВ, бр. 33/2016 г.), с който се възлага специализиран контрол на ИА ГИТ относно достъпа до пазара на труда на чужди граждани в България.