Около 10 000 работници и служители са получили забавени плащания за над 18 млн. лв. с помощта на Инспекцията по труда през 2017 г. • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Пресцентър

Kалендар

Април 2020
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Около 10 000 работници и служители са получили забавени плащания за над 18 млн. лв. с помощта на Инспекцията по труда през 2017 г.

13.12.17 | Пресцентър

 

ИА ГИТ стартира работа по организиране на процеса за иницииране на производство по несъстоятелност заради неизплатени възнаграждения

Около 10 000 работници и служители са получили забавени възнаграждения и обезщетения в размер на 18.1 млн. лв. след намесата на ИА „Главна инспекция по труда“ само от началото на 2017 г. до момента. Установените през годината забавени възнаграждения са за обща сума 27 млн. лв. От началото на кризата, когато беше установен проблемът със забавянето на изплащането на възнагражденията, до момента десетки хиляди работници и служители са получили забавени плащания от работодателите си за над 300 млн. лв., благодарение на предприетите от ИА ГИТ мерки за повишаване ефективността на контролната дейност.

Засили се контролът с акцент върху заплащането на труда, като сигналите за забавени възнаграждения са едни от тези, които се проверяват с приоритет и се реагира дори на анонимни жалби. С цел своевременно извършване на последващ контрол, Инспекцията по труда създаде специален софтуер, в който, преди изграждането на информационната система, се въвеждаха данните за некоректните работодатели. Беше въведена практиката фирмите, които периодично бавят възнаграждения, да бъдат проверявани възможно най-бързо, след като задълженията им към работниците и служителите станат изискуеми и без да се изчаква сигнал, което е допълнително натоварване на инспекторите. Всички тези мерки са предприети, въпреки ограничения човешки ресурс на фона на постоянно разширяващите се задължения на инспекторите, на които е вменен контрол по над 300 нормативни акта и което само по себе си изключва възможността те да работят в комфортна среда.

Ежегодно в докладите за дейността на ИА ГИТ и до момента се обръща специално внимание за проблемите по отношение заплащането на труда, както и на пречките, които законодателството поставя пред по-ефективната защита на правата на работещите. Точно на докладите на Инспекцията по труда се позовават в свое становище от КНСБ, отчитайки, че благодарение на тях проблемът с неизплатените възнаграждения е виден отдавна, както е било видно, че „в основата му са законодателни луфтове“. ИА ГИТ нееднократно е алармирала, че контролът по спазване на трудовото законодателство и в частност на навременното изплащане на възнаграждения, е изключително затруднен поради законодателната възможност за лесно прехвърляне на задлъжнели фирми на безимотни лица, за регистрирането им на фиктивни адреси. Това прави неоткриваеми лицата, спрямо които трябва да бъдат приложени принудителни административни мерки или да им бъде потърсена административнонаказателна отговорност.

В този смисъл Инспекцията по труда приветства всяка законодателна инициатива, насочена към по-добрата защита на правата на работещите и полага всички усилия да бъде намерен най-ефективният начин за прилагането на закона, който оформя само общата рамка. ИА ГИТ вече стартира дейностите по организиране на вмененото й поредно ново задължение, а именно иницииране на откриване на производство по несъстоятелност по Търговския закон. Предвид факта, че е необходима промяна в Устройствения правилник на Агенцията, за да бъде поета тази напълно нова за институцията дейност, свързана с търговското, а не с трудовото право, беше наложително, а не каприз, гласуването на отсрочка за влизане в сила на новите текстове. Необходимо е и задължително обучение на инспекторите и юрисконсултите в новата за тях правна рамка. ИА ГИТ благодари на народните представители и на министъра на труда и социалната политика Бисер Петков за проявеното разбиране и отговорност при вземането на решение за по-късно влизане на новите законодателни разпоредби в сила, за да се даде възможност Агенцията да създаде организация, гарантираща ефективното действие на закона в практиката.

Освен промяната в Устройствения правилник на Агенцията, е необходимо да бъде разписана Процедура за извършване на проверките, свързани с иницииране на откриването на производство по несъстоятелност, така че при тях да се събират годни за съда доказателства. За да бъде изобщо разгледана по същество от съда, всяка искова молба трябва да бъде подкрепена с необходимите доказателства. Трябва да се има предвид, че до момента ИА ГИТ е събирала доказателства само за установяване на нарушение, касаещо неизплащането на възнаграждения, което е било достатъчно, за да се предприемат принудителни административни мерки и да се потърси административнонаказателна отговорност по Кодекса на труда. Не е изследвано специално какъв дял от всички наети са засегнатите лица, нито каква е конкретната дължима сума за всеки, каквито обстоятелства ще трябва да се установяват за нуждите на инициирането на откриването на производство по несъстоятелност. При всеки отделен случай, макар и да е бил на вниманието на Инспекцията досега, ще трябва да бъде извършена нова проверка за събиране на доказателства, годни да подкрепят исковата молба. Ще трябва да се разпишат правила как да бъде извършена такава, след като в някои от случаите вече няма работодател, който да бъде открит за предоставяне на нужните документи.

Промените в закона не изясняват въпроса  към кой момент ще се инициира стартиране на процедурата – дали веднага щом се установи нарушението или след неизпълнено предписание, както и ще може ли ИА ГИТ да предприема принудителни административни мерки и да санкционира по Кодекса на труда или директно ще се обръща към съда. Не е ясно и как да се действа, ако междувременно – между входирането и съдебното дело, работодателят е изплатил възнагражденията.

Друг проблем е самото установяване на задълженията, които ИА ГИТ не би могла да установи без съдействието на търговеца длъжник, тъй като не е страна по съответното трудово правоотношение, за разлика от работниците, които би трябвало да съхраняват у себе си документи, отнасящи се до плащанията към тях. Контролните органи на ИА ГИТ нямат правомощия да изземват принудително документи (в това число такива, които обективират разплащания, извършвани от работодателя), от които би могло се установи дали има и в какъв размер са неплатените възнаграждения. Събирането на такава информация зависи от съдействието на трети лица, които често не са заинтересовани да я предоставят, поради което нейната достоверност би могла само да се предполага.

За изясняване на гореописаните въпроси ИА ГИТ разчита на съдействие от юристи – експерти в Търговското право. Надяваме се, с помощта на народните представители, Процедурата за извършване на проверки за събиране на доказателства относно иницииране откриването на производство по несъстоятелност, разписана от юристи в Агенцията, да бъде съгласувана и с Консултативния съвет по законодателството към Народното събрание.