За работодатели и работещи • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За работодатели и работещи

За работодатели и работещи

Филтър:

Трудови правоотношения

Работно време

Работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа. Нормалната продължителност на работното време е до 8 часа. По производствени причини работодателят може с писмена заповед да удължава работното време...

Трудови правоотношения

Трудов договор по чл. 114а от КТ

УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ - РЕГИСТРИРАНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ОТНОСНО: УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ ПО ЧЛ. 114А, АЛ. 1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА ОТ ДИРЕКЦИИТЕ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ Правна...

Трудови правоотношения

Трудова книжка

Трудовата книжка е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя. При постъпване на работа работникът или служителят е длъжен да представи на работодателя трудовата си...

Командироване/изпращане в рамките на предоставяне на услуги

Минимални ставки в страните от ЕС и ЕИП / Minimum wages in EU and the countries party to the EEA Agreement

Актуална информация за условията на труд, в т.ч. Минимални ставки на заплащане за настоящата 2018 г., може да получите на https://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_bg.htm, където са публикувани за всяка държава-членка на ЕС....

04.04.17 | Трудови правоотношения

Указание във връзка с промените в НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по ЧЛ. 62, АЛ. 5 от КОДЕКСА НА ТРУДА

УКАЗАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 17 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.02.2011 Г.) (Обн. ДВ, бр.1 от 3 Януари...

Командироване/изпращане в рамките на предоставяне на услуги

Minimum wage in Bulgaria/Минимална заплата в Р България

С Постановление № 316 от 20 декември 2017 г. на Министерски съвет се определя нов размер на минималната месечна работна заплата за страната в сила от 1 януари 2018 г. в размер на 510 лв. и на минималната почасова работна заплата 3,07 лв. при нормална...
   1234567891011 > >>