За работодатели и работещи • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За работодатели и работещи

За работодатели и работещи

Филтър:

Трудови правоотношения

Трудова книжка

Трудовата книжка е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя. При постъпване на работа работникът или служителят е длъжен да представи на работодателя трудовата си...

Трудови правоотношения

Работно време

Работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа. Нормалната продължителност на работното време е до 8 часа. По производствени причини работодателят може с писмена заповед да удължава работното време...

Трудови договори по чл. 114а от КТ

Трудови договори по чл. 114а от КТ

------------------------- Ред за заверка на трудови договори Може да заверите трудови договори: √ по електронен път √ на място ------------------------- ЗАВЕРЯВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ------------------------- Осъществява се...

Еднодневни трудови договори (за 4 и 8 часа) по чл. 114а, ал. 1 от КТ

Трудов договор по чл. 114а от КТ

Правна уредба: *Чл. 114а от Кодекса на труда. *Наредба за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда. С изменението и допълнението на Кодекса на труда от м. юли 2015...

Договори за повече от един ден (за 4, 6 и 8 часа) във връзка с § 43 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето

Договори за повече от един ден (за 4, 6 и 8 часа) във връзка с § 43 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБРАЗЦИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ ПО §43 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО На 12.05.2020 г. Народното събрание прие Закон за изменение...

Задължения за квоти по ЗХУ

Заповед №З-0595/14.06.2019 г. за утвърждаване на вътрешни правила

Заповед №З-0595/14.06.2019 г. за утвърждаване на Вътрешни правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА "Главна инспекция по труда" за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни...

Задължения за квоти по ЗХУ

Вътрешни правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА ГИТ за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания

Вътрешни правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА ГИТ за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания (1.51...
   1234567891011 > >>