За работодатели и работещи • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За работодатели и работещи

За работодатели и работещи

Филтър:

30.08.12 | Актуално

Да работим заедно за превенция на риска: станете официален партньор на кампанията на ЕС

Обявена е втората и последна покана за партньорство в кампанията "Здравословни работни места" 2012-2013 г. на Европейската агенция за здраве и безопасност при работа. Чрез нея се приканват общоевропейските и международните организации и...

Работа на български граждани в чужбина

Как да работим законно в Нидерландия

Какво е нужно да направим за да работим законно в Нидерландия Как да работим законно в Нидерландия(367.47 KB) Още полезна...

Работа на български граждани в чужбина

Информационна брошура на Ведомството за работна среда за онези, които искат да работят като берачи на горски плодове в Швеция

Информационна брошура на Ведомството за работна среда за онези, които искат да работят като берачи на горски плодове в Швеция Информационна брошура (494.56...

Често задавани въпроси

Времето на ползване на отпуск за бременност и раждане включва ли се в срока за изпитване по чл.70 КТ?

При сключен трудов договор със срок за изпитване в срока на изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът....

Често задавани въпроси

Каква е разликата между осигурителен стаж по Кодекса за социалното осигуряване и трудов стаж по Кодекса по труда?

Съществува разлика между понятията трудов стаж по Кодекса на труда и осигурителен стаж по Кодекса за социално осигуряване (КСО). Трудов стаж по смисъла на Кодекса на труда е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово...

Често задавани въпроси

Каква е процедурата по даване на предварително разрешение за прекратяване на трудовото правоотношение на работници или служители, ползващи закрила по чл.333 от Кодекса на труда?

Закрилата при уволнение на работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение, е уредена в чл. 333 от Кодекса на труда (КТ). Съгласно чл. 333, ал. 1 от КТ в случаите по чл. 328, ал. 1, т. 2 (при закриване на част от предприятието или...

Често задавани въпроси

Какви са правата и задълженията на лицата, изпълняващи ролята на инвеститор и строител, по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи?

С оглед разпоредбите на чл. 160, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) участници в процеса на строителството са възложителят, строителят, проектантът, консултантът, физическото лице, упражняващо технически контрол за...

Често задавани въпроси

Как може да се получи информация за регистрираните Служби по Трудова медицина?

Службите по трудова медицина се регистрират от Министерство на здравеопазването. Актуална информация за регистрираните служби по трудова медицина можете да получите на интернет страницата на Министерството на здравеопазването...

Често задавани въпроси

т кога е задължително сключването на договори със Служба по трудова медицина? За всички фирми ли е задължително, независимо от предмета им на дейност? В какъв размер са санкциите? Кой ги налага и на какво основание?

Изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд са задължителни за всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието,...

22.08.12 | Често задавани въпроси

Какви са подзаконовите нормативни разпоредби по чл. 24 ал. 2 от ЗЗБУТ? Къде могат да се намерят условията и реда за получаване на лиценз съгласно посочените по-горе законови изисквания?

В зависимост от обема на дейността, естеството на работа и характера на професионалните рискове, работодателят следва да назначи или определи едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или да създаде специализирана...
  << <89101112131415161718 > >>