За работодатели и работещи • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За работодатели и работещи

За работодатели и работещи

Филтър:

Често задавани въпроси

Какъв е срокът за регистрация на фирмите по Закона за здравословни и безопасни условия на труд?

Юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна работа, както и лицата, които за своя сметка работят сами или в...

Често задавани въпроси

Необходимо ли е едноличен търговец без служители на трудов договор да сключва договор със служба по трудова медицина?

Изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд са задължителни за всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието,...

Често задавани въпроси

Длъжен ли е работодателят да осигури обслужване от Служба по трудова медицина?

Работодателят е длъжен да осигури обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина. Тази разпоредба е императивна и безусловна и се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се...

Често задавани въпроси

Като работодател на 5 човека задължен ли съм да им осигурявам годишно обслужване от Служба по трудова медицина? Има ли критерии за минимален брой заети работни места и вида на дейност на фирмата?

Изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд са задължителни за всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието,...

Често задавани въпроси

Фирмата ни се състои от двама души, необходима ли е регистрация по Закона за здравословни и безопасни условия на труда?

Юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна работа, както и лицата, които за своя сметка работят сами или в...

Често задавани въпроси

Какво представлява закрила по чл.333 от Кодекса на труда?

Закрилата при уволнение на работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение, е уредена в чл. 333 от Кодекса на труда (КТ). Чл. 333 от КТ установява т.нар. „предварителна закрила” при уволнение. Тя е предварителна, защото...

Често задавани въпроси

Какви са задълженията на работодателя за оформяне на трудовата книжка на работник или служител и отговорност при неизпълнението им?

Трудовата книжка е основният удостоверителен документ относно фактите, свързани с трудовото правоотношение. Кодексът на труда вменява като задължение на работодателя да извършва точни и своевременни вписвания в трудовата книжка на работника...

Често задавани въпроси

Каква е разликата между трудов договор по Кодекса на труда и договора за изработка (услуга) по Закона за задълженията и договорите?

Разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда задължава отношенията при предоставянето на работна сила да се уреждат само като трудови правоотношения. Трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя в писмена форма преди...

Често задавани въпроси

Какви са правомощията на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и инспекторите по труда, и какви са задълженията на работодателите във връзка с тези правомощия?

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” осъществява цялостен контрол по спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности и специализиран контрол по изпълнението на изискванията на Закона за държавния служител,...
  << <910111213141516171819 > >>