За работодатели и работещи • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За работодатели и работещи

За работодатели и работещи

Филтър:

Безопасност и здраве при работа

Задължения на органа за безопасност и здраве при работа

Органът за безопасност и здраве при работа има следните основни задължения: 1. организира и участва в работата по установяването и оценката на професионалните рискове; 2. сътрудничи и подпомага службите по трудова медицина при изпълнение на...

Безопасност и здраве при работа

Общи задължения на работодателя

В глава XIII на Кодекса на труда и в Глава III на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) законодателят е регламентирал общите задължения на работодателя относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и те са:...

Често задавани въпроси

Предстои ми пенсиониране. Като ми прекратят договора, ще получа ли шест брутни работни заплати?

При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното...

Често задавани въпроси

Работодателят не ми оформи трудовата книжка и след прекратяването на трудовия договор, трудовата ми книжка все още е в предприятието. Какво да направя, за да си я получа?

Трудовата книжка е основният удостоверителен документ относно фактите, свързани с трудовото правоотношение. Кодексът на труда вменява като задължение на работодателя да извършва точни и своевременни вписвания в трудовата книжка на работника...

Често задавани въпроси

Назначена съм на работа на трудов договор със срок за изпитване – по чл. 70 от Кодекса на труда. Забременях и работодателят реши да прекрати трудовия ми договор на основание чл. 71 ал. 1 КТ. Имам ли закрила при уволнение, тъй като съм бременна?

Когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Такъв договор може да се сключи и когато работникът...

Често задавани въпроси

Боледувам от диабет (или ИБС, професионална болест, психична болест, онкологично заболяване, активна форма на туберколоза). Имам ли закрила при уволнение?

Съгласно чл. 333, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда работодателят може да уволни само с предварително разрешение на Инспекцията по труда за всеки отделен случай работник или служител, боледуващ от болест, определена в Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за...

Служебни правоотношения

Прекратяване на служебното правоотношение

Служебното правоотношение се прекратява на следните общи основания: 1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в десетдневен...

Служебни правоотношения

Изменение на служебното правоотношение

Служебното правоотношение на държавния служител не може да бъде едностранно изменяно, освен в случаите и по реда, предвидени в ЗДСл. Държавен служител, който работи в една администрация и едногодишният срок за изпитване е изтекъл, може да бъде...

Служебни правоотношения

Рангове и повишаване в държавна служба на държавните служители

Рангът е израз на професионалната квалификация на държавния служител като съвкупност от знания и умения, необходими за качествено изпълнение на длъжността. Ранговете на държавните служители се разделят в две групи: "младши ранг" и "старши...

Служебни правоотношения

Оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация

Държавният служител ежегодно се оценява за изпълнението на длъжността. Оценяването на изпълнението на длъжността обхваща периода от 1 януари до 31 декември на съответната година. Всеки служител, който има действително отработени най-малко 6 месеца...
  << <1011121314151617181920 > >>