За работодатели и работещи • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За работодатели и работещи

За работодатели и работещи

Филтър:

Служебни правоотношения

Работно време, почивки и отпуски

Работното време на държавния служител е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица. Органът по назначаването може да установи сумирано изчисляване на работното време. Не се допуска сумирано изчисляване на работното време за...

Служебни правоотношения

Служебна книжка

Служебната книжка е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани със служебната дейност. При постъпване на работа държавният служител е длъжен да представи на лице, определено от органа по назначаването служебната...

Служебни правоотношения

Задължителен конкурс

Постъпването на държавна служба в съответната администрация задължително се предхожда от конкурс. Назначаването на всяка длъжност на държавен служител се извършва чрез конкуренция, основана на професионални качества. Конкурс не се провежда в...

Служебни правоотношения

Възникване на служебното правоотношение

Държавният служител изпълнява държавната служба въз основа на назначаване от компетентен орган на държавна власт. Служебното правоотношение възниква въз основа на административен акт. Административният акт за назначаване се издава в писмена...

Служебни правоотношения

Закрила при прекратяване на служебното правоотношение

В Закона за държавния служител закрилата при прекратяване на служебното правоотношение е нормативно регламентирана в чл. 107б, а именно: *органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение с държавна служителка, която ползва...

Посредническа дейност по наемане на работа

Посредническа дейност по наемане на работа в Република България

Посредникът предоставя посреднически услуги на търсещите работа лица по заявки на работодатели за сключване на договори, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и другите нормативни актове в областта на трудовото законодателство, както и...

Посредническа дейност по наемане на работа

Посредническа дейност по наемане на работа на моряци

Посредническата дейност по наемане на работа на моряци се осъществява в съответствие с изискванията на конвенциите на Международната организация на труда (ILO) и Международната морска организация (IMO), ратифицирани и влезли в сила за...

Посредническа дейност по наемане на работа

Посредническа дейност по наемане на работа в чужбина

Посредникът осигурява работа на българските граждани в чужбина съобразно действащото законодателство на приемащата държава и/или при условията и по реда, регламентирани в международен договор за обмен на работна сила, по който Република България...

Посредническа дейност по наемане на работа

Посредническа дейност по наемане на работа

Условията и редът за извършване на посредническа дейност по наемане на работа са регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (НУРИПДНР)....

Работа на чужденци на територията на България

Работа на чужденци в България

Нормативната уредба на условията и реда за достъп до пазара на труда на чужденци – граждани на трети държави на територията на Република България се съдържа в Глава втора на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Съгласно...
  << <1011121314151617181920 > >>