Анкети • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Анкети

Анкетна карта за проучване мнението на гражданите за административното обслужване в ИА ГИТ

Уважаема Госпожо / Господине,

Моля, отбележете със знак отговора, който според Вас най-точно съответства на всеки въпрос!

Анкетата е анонимна!

Настоящото проучване на потребителската удовлетвореност има за цел да осигури на ИА ГИТ информация, която да подпомогне по – доброто обслужване на физическите и юридическите лица, ползващи услугите на ИА ГИТ.

1. Ползвали ли сте до сега услугите на нашата администрация?

  
  

2. Лесно ли открихте информация за интересуващата Ви административна услуга?

  
  

3. От къде получихте първоначална информация за извършваните от ИА ГИТ административни услуги (режими)?

(моля да посочите кой):

4. Необходимата Ви информация ДОСТЪПНА ли е?

  
  

Ако сте отговорили с „НЕ”, моля да посочите какво бихме могли да подобрим с цел предоставяната информация да стане по-достъпна за Вас:

5. Предоставената Ви информация ИЗЧЕРПАТЕЛНА ли е?

  
  

Ако сте отговорили с „НЕ”, моля да посочите какво бихме могли да подобрим или предоставим в повече като информация, което би било от полза за Вас:

6. Предоставената Ви информация РАЗБИРАЕМА ли е?

  
  

Ако сте отговорили с „НЕ”, моля да посочите какво бихме могли да подобрим или променим в начина и формата на предоставяне на информация, така че тя да стане по-разбираема за Вас:

7. Спазват ли се законовите срокове за извършването на заявената От Вас услуга (режим)?

  
  

Ако сте отговорили с „НЕ”, моля да посочите кога и по повод на коя административна услуга или режим не са спазени сроковете (по възможност, моля да посочите входящия номер на административната преписка, по която не е спазен законовият срок):

8. Удовлетворява ли Ви работното време на Агенцията?

  
  

Ако сте отговорили с „НЕ”, моля да посочите какво работно време според Вас би ви удовлетворило:

9. Според Вас кое от долуизброените се нуждае от подобрение?

Моля да посочите какво според Вас можем да направим, за да подобрим достъпа, количеството и/или качеството на предоставяната от нас за гражданите информация:

10. Според Вас знанията и компетентността на служителите на необходимото ниво ли са?

  
  

Моля да посочите какво според Вас е необходимо да се подобри в знанията и компетентността на служителите:

11. Според Вас отношението на служителите към гражданите по повод на административното обслужване на необходимото ниво ли е?

Моля да посочите какво според Вас е необходимо да се подобри:

12. Кои канали за предоставяне на информация са най–подходящи за Вас?

13. Имате ли случай на корупция в качеството Ви на потребител на административни услуги от ИА ГИТ?

Ако сте отговорили с „ ДА”, моля опишете случая:

14. Вие сте?

15. На колко години сте?

16. Вашето образование е

17. Вашите препоръки и предложения:

:
CAPTCHA