Предварителни обявления • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Предварителни обявления

Предварителни обявления

28.11.17

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ИЗХ.№ 17265846 27.11.2017

Изграждане на единен официален национален уебсайт /информационен портал/, регистър на командированите лица и механизъм за оценяване на рисковия потенциал на командироващите предприятия от други държави в България по проект...

22.06.17

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ИЗХ.№ 17224317 20.06.2017

Разработване и внедряване на система за заявяване и издаване на удостоверения: по чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП; по чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 12 от 25.7.2016 г.; за нарушение на разпоредбите на чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 — 305 от...

14.06.17

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ИЗХ.№ 17220957 12.06.2017

„Закупуване на оборудване необходимо за изпълнение дейностите по проект BG05M9OP001-3.009 Контрол на...

31.03.17

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ИЗХ.№ 17057115 28.03.2017

"Разработване на процедура за активизиране на комитети и групи по условия на труд (КУТ/ГУТ) в...

24.03.17

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ИЗХ.№ 17047061 21.03.2017

Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери, необходими за изпълнението на проект BG05M9OP001-3.004 "Оптимизация и иновации в ИА...

13.02.17

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ИЗХ.№ 17016218 10.02.2017

Закупуване на лицензи необходими за изпълнение дейността по проект BG05M9OP001-3.004 "Оптимизация и иновации в ИА...

13.02.17

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ИЗХ.№ 17015937 10.02.2017

"Периодични доставки на копирна хартия, канцеларски материали и оригинални консумативи за разпечатваща техника (тонер касети) за нуждите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" с 3 (три) обособени...

20.09.16

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ИЗХ.№ 16215398 07.09.2016

"Разработване на критерии за оценка на рисковия потенциал на обектите на контрол и създаване на система за планиране на инспекционната дейност според рискоя потенциал на обектите...

20.09.16

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ИЗХ.№ 16214868 01.09.2016

"Провеждане на специализирани (тематични) обучения на служители на ИА ГИТ (служители с инспекторски правомощия, юристконсулти, икономисти) в присъствена форма на територията на...
   12 > >>