Предварително обявление: Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери, необходими за изпълнението на проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ"” • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Предварителни обявления

Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери, необходими за изпълнението на проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ"”

24.03.17 | Предварителни обявления