Профил на купувача до 15.04.2016г. • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Профил на купувача до 15.04.2016г.

Обществени поръчки

Номер в профила на купувача: 20
Дата на публикуване: 01.04.2015
Последна промяна: 29.08.2016
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2015-0005 | Статус: Възложена

„Изработване и разпространение на рекламни и информационни материали във връзка с реализирането на проект BG051PO001- 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност” на „Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

12.05.2015 17:30
30.04.2015 17:30

Обектът на настоящата обществена поръчка е доставка.

Предметът на поръчката се състои в:

„Изработване и разпространение на информационни и рекламни материали във връзка с реализирането на проект BG051PO001-6.1.06 Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна Инспекция по Труда“.

Предметът на обществената поръчка включва следните обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Изработване, разпространение и доставка на рекламни и информационни материали“, включваща:

1. Изработване на клип – 1 бр.;

2. Изработване на електронни информационни материали 500 бр. – DVD диск със записан на него рекламен клип и други информационни материали;

Обособена позиция №2: „Изработване, отпечатване, доставка и разпространение на  рекламни и информационни материали“ включваща:

1. Отпечатване на информационни материали/диплянки – 15 000 бр.;

2. Изработване и разпространение на рекламен интернет банер – 1 бр.;

3. Отпечатване на наръчник за управление на качеството – 500 броя. 

Доставки

Документи