Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 36
Дата на публикуване: 17.10.2016
Последна промяна: 12.11.2019
открита процедура | Номер в АОП: 00422-2016-0018 | Статус: Приключена

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на труда и социалната политика”

17.10.2016 12:00

Предметът на настоящата поръчка е сключването на рамково споразумение с един изпълнител след провеждане на открита процедура по чл. 73, ал. 1, от ЗОП, за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на Министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на труда и социалната политика. Предоставянето на далекосъобщителните услуги е предназначено за минимум 3000 абоната - служители на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на труда и социалната политика (ВРБ) и включва всички услуги по стандарт GSM/UMTS (телефонни разговори; съобщения чрез SMS и MMS; предаване на данни; достъп до мобилен интернет и други). Ползваните от служителите на МТСП и на ВРБ мобилни GSM/UMTS телефонни постове трябва да бъдат обособени в група като разговорите между абонатите в групата трябва да се провеждат по аналогичен начин като с останалите абонати на оператора, но да се таксуват по преференциални цени.

Настоящата информация е свързана със сключването на индивидуален договор между ИА ГИТ и БТК ЕАД по рамковото споразумение.

Пълната информация за рамковото споразумение

Услуги