Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 70
Дата на публикуване: 18.10.2018
Последна промяна: 26.02.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: | Статус: Възложена

Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

30.10.2018 17:30
26.10.2018 17:30
31.10.2018 13:00

Предмет на поръчката са доставки на бланки и пощенски пликове за нуждите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-5/09.03.2018 г. - Обособена позиция № 2 "Доставка на бланки и пощенски пликове за органи на изпълнителната власт и техни администрации" от централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт и техните администрации“. 

Срок на изпълнение на поръчката: от датата на сключване на договор до 06.03.2020 г.

Настоящата процедура включва доставка на различни видове бланки и пощенски пликове, за обезпечаване работния процес в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и териториалните и структури.

Линк към електронната преписка на откритата процедурата на ЦОП

Линк към Обявление за Възложена поръчка на ЦОП

Подаването на оферти, разглеждането и класирането се извършва в СЕВОП.

Доставки

Документи