Събиране на оферти с обява/ покана • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Събиране на оферти с обява/ покана

Събиране на оферти с обява/ покана

Номер в профила на купувача: 40
Дата на публикуване: 27.12.2016
Последна промяна: 03.04.2017
събиране на оферти с обява | Номер в АОП: 9060300 | Статус: Прекратена

„Доставка на горива чрез карти за безналично плащане  за нуждите на Централна администрация и дирекции „Инспекция по труда ”

06.01.2017 17:30

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, със Заповед № 3-0006/03.01.2017 г. на възложителя е удължен първоначалния срок за подаване на оферти, съгласно РАЗДЕЛ III от настоящата информация. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 09.01.2017 г. в 14:00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", на адрес: гр. София, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 3, зала № 107, ет. 1.

03.01.2017 17:30
30.12.2016 17:30
04.01.2017 11:00

Доставка на горива чрез карти за безналично плащане  за нуждите на Централна администрация и дирекции "Инспекция по труда". Дирекции "Инспекции по труда“, са разположени в 28-те областни града на територията на Република България.

Доставки

Документи