Minimum wage in Bulgaria/Минимална заплата в Р България • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За работодатели и работещи > Командироване/изпращане в рамките на предоставяне на услуги

Minimum wage in Bulgaria/Минимална заплата в Р България

С Постановление № 316 от 20 декември 2017 г. на Министерски съвет се определя нов размер на минималната месечна работна заплата за страната в сила от 1 януари 2018 г. в размер на 510 лв. и на минималната почасова работна заплата 3,07 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

Размерът на минималната месечна работна заплата се определя за пълен работен месец.

With a Decree № 316 from 20 December 2017, The Council of Ministers decided that the new monthly minimum wage for the country, effective from 1 January 2018, amounts to 510 BGN and the minimum hourly wage amounts to 3,07 BGN, under normal duration of the working time of 8 hours and a 5-day working week. The amount of the minimum wage is defined for a full working month.