В ПОМОЩ НА РАБОТОДАТЕЛИ И РАБОТЕЩИ В ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > В ПОМОЩ НА РАБОТОДАТЕЛИ И РАБОТЕЩИ В ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ

В ПОМОЩ НА РАБОТОДАТЕЛИ И РАБОТЕЩИ В ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ

ЧАСТ ОТ ДОБРИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ПРАКТИКИ ЗА БОРБА С КОВИД-19 в различни браншове, които са публикувани в Насоките на ЕС за адаптиране на работните места и защита на работещите при завръщане на работа, са преведени на български език в помощ на работодателите и работещите. Преводите са финансирани от Фонд „Условия на труд“ по предложение на Инспекцията по труда.

Безопасно завръщане-Великобритания

Ветеринарни клиники-Испания

Добри практики-туризъм-Испания

Дървообработване и металургия-Германия

Защита от заразяване-Германия

Защити себе си и другите-Канада

КОВИД-19-текстил-МОТ

КОВИД-селско-стопанство-МОТ

Контролен списък-Строителство-Австрия

Културни институции-Полша

Места за настаняване-СЗО

Препоръки за защита от разпространение на КОВИД-19

Психика на заетите в здравния сектор-Австрия

Селско стопанство-Австралия

Списък за подпомагане на действията-МОТ

Стигма и агресия-Канада

Строителни дейности-Франция

Строителни обекти-Италия

Търговия на дребно без храни-Франция

Търговия на дребно с храни-МОТ

Управление на отпадъци-Испания

Физическа дистанция-чеклист-Австралия

Химическо чистене-Испания

Хотелиерство-Франция

Всички добри практики на съответните езици могат да бъдат намерени в Насоките на ЕС, публикувани от МТСП

https://www.mlsp.government.bg/uploads/7/trud/usloviya-na-trud/eu-guidance-covid-19-bg1.pdf

                                                                                                                           

Работодателите у нас вече могат да оценяват риска от разпространението на КОВИД-19 онлайн

                                                                                                                           

Инспекцията по труда напомня на работодателите да допълнят оценката на риска във връзка с епидемиологичната обстановка

http://www.gli.government.bg/page.php?c=13&d=4988

                                                                                                                                        

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде няколко заповеди. С една от тях -  Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020, са определени противоепидемичните мерки, които работодателите и органите по назначение трябва да предприемат за опазване живота и здравето на работниците и служителите. С приложение към заповедта е определен алгоритъм за дезинфекционните мероприятия на работните места.

Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г.

                                                                                                                                              

Министерството на труда и социалната политика разпространи насоките на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за адаптиране на работните места и защита на работещите в условията на пандемията от COVID-19.

https://www.mlsp.government.bg/es-izdade-nasoki-za-adaptirane-na-rabotnite-mesta-v-usloviyata-na-pandemiya-ot-covid-19

Пълният текст на насоките е публикуван на следния линк:

https://www.mlsp.government.bg/uploads/7/trud/usloviya-na-trud/eu-guidance-covid-19-bg1.pdf

                                                                                                                                              

Земеделци могат да сключват договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за повече от един ден

                                                                                                                                              

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБРАЗЦИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ ПО ЧЛ. 114а ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА ВЪВ ВРЪЗКА С § 49Б ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г.

                                                                                                                                              

Отговорите на Министерството на труда и социалната политика на най-често задаваните въпроси, по отношение на компенсациите по схемата 60 на 40, може да видите на адрес:

https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=PRESS2&prid=1976&lang

                                                                                                                                              

Министерството на труда и социалната политика публикува най-често задаваните въпроси на горещия телефон 0800 88 001 и техните отговори. Едни от често задаваните въпроси касаят трудовите и осигурителните права на работниците и служителите.

Линкът към сайта:

https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=308

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

                                                                                                                                              

Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева издаде заповед за мерките, които работодателите са задължени да въведат за превенция на риска от разпространение на COVID-19.

Повече информация, както и самата заповед е публикувана на сайта на Министерството на труда и социалната политика тук:

https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=PRESS2&prid=1968&lang