Дирекция "Обществени поръчки и управление на собствеността" • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За нас > Структура на ИА ГИТ

Дирекция "Обществени поръчки и управление на собствеността"

12.02.14 | Структура на ИА ГИТ

Директор: Николай Тюркеджиев

Capture_1.JPG

тел.: 02 8 101 757 e-mail: Nikolay.Tyurkedzhiev@gli.government.bg

Дирекция "Обществени поръчки и управление на собствеността"

1. планира, организира и координира всички дейности във връзка с подготовката
и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и изготвя график за
тяхното провеждане през съответната година;
2. разработва документациите за участие, подготвя и провежда процедурите за
възлагане на обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и
приложимите правила за обществените поръчки на Европейската общност и
националното законодателство, като носи отговорност за законосъобразното им
откриване и провеждане;
3. изготвя договорите за възлагане на обществени поръчки и организира
сключването им, осъществява наблюдение и контрол върху изпълнението им съвместно
с отговорното административно звено, от което получава необходимата информация;
4. води регистър за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки
с изключение на процедурите за възлагане на обществени поръчки, свързани с
разходване на средства, съфинансирани от фондове на Европейския съюз, по които

тази функция е възложена на лице по съответния проект;
5. подготвя и изпраща в нормативно установените срокове документите и
информацията до Агенцията по обществени поръчки, съответно Регистъра на
обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки, "Официален вестник" и
до Европейската комисия;
6. отговаря за разработването, изменението и допълнението на вътрешните
правила за провеждане на обществени поръчки;
7. съхранява документацията по провеждането на процедурите за възлагане на
обществени поръчки с изключение на документацията по процедурите за възлагане на
обществени поръчки, свързани с разходване на средства, съфинансирани от фондове
на Европейския съюз, по които тази функция е възложена на лице по съответния проект;
8. изготвя становища и съдейства за изграждане на правна защита при подадени
жалби във връзка с проведени процедури за възлагане на обществени поръчки;
9. организира, отговаря и осъществява контрол за правилното,
законосъобразното и ефективното ползване и управление, поддръжката и ремонта на
недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени на Агенцията, включително
застраховането им съобразно действащото законодателство;
10. организира и осъществява цялостното техническо обслужване на Агенцията с
транспорт, както и регистрация на моторни превозни средства, застраховане,
поддръжка, ремонт и годишни прегледи; отговаря за снабдяването, съхраняването,
стопанисването и използването на стоково-материалните ценности; организира и
осигурява почистването и отговаря за санитарно-хигиенните условия в
административната сграда на Агенцията и в прилежащите й терени;
11. предлага предприемане на разпоредителни действия по отношение на
недвижимите имоти и движимите вещи на Агенцията с оглед постигане на максимална
ефективност;
12. поддържа цялостната документация на собствеността на Агенцията;
13. координира дейността и подпомага изпълнителния директор при
осъществяването на правомощията му по изпълнението на бюджета за капиталови
разходи, като подготвя и предлага проекти на поименни списъци на обектите за ремонт
за съответната година, които ще се финансират от Агенцията; организира и отговаря за
дейностите по провеждане на инвестиционната политика на Агенцията;
14. осъществява мониторинг и контрол върху управлението на недвижимите
имоти и движимите вещи, предоставени на Агенцията;
15. координира и осигурява поддържането на сигнално-охранителните и
пожароизвестителните системи и на системата за контрол на достъпа;
16. организира и осъществява материално-техническото осигуряване на
Агенцията.