Изпълнителен директор • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За нас > Структура на ИА ГИТ

Изпълнителен директор

IMG_0863_1.jpg

Изпълнителен директор: инж. Румяна Михайлова

телефон/ факс (02) 987 47 17

e-mail: secr-idirector@gli.government.bg

Инж. Румяна Михайлова е родена на 19.08.1958 г. в гр. Сливен.

Дипломиран машинен инженер по специалността "Технология на машиностроенето, металорежещи машини, икономика и управление"  към Висшия машинно-електротехнически институт гр. Варна.

Има следдипломна специализация по трудово право  и магистратура по "Публична администрация" в СУ "Св. Климент Охридски" .

От 1986 г. до 1990 г. Румяна Михайлова е инспектор в Инспекция по охрана на труда и социално осигуряване. От 1993 г. до 2001 г. е главен инспектор в Районна инспекция по труда гр. Сливен, след което до 2007 г. е директор на Дирекция "Областна инспекция по труда" - Сливен. 

В периода от месец май 2007 г. до месец август 2009 г. инж. Румяна Михайлова е  Главен секретар на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", като от август до ноември 2007 г. е изпълняващ длъжността Изпълнителен директор на инспекцията.

От 24 август 2009 г. със заповед на министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов инж. Румяна Михайлова е назначена за Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

Владее френски и руски език.

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" ръководи, координира и контролира осъществяването на цялостната дейност на Агенцията.

 

Изпълнителният директор ръководи Главната инспекция по труда, като:

1. утвърждава, след съгласуване с министъра на труда и социалната политика, годишния план за дейността на Главната инспекция по труда и контролира изпълнението му;

2. утвърждава и предоставя на министъра на труда и социалната политика годишен доклад за дейността на Главната инспекция по труда;

3. информира министъра на труда и социалната политика, Националния съвет по условия на труд и Националния съвет за насърчаване на заетостта за прилагането на нормативните актове, по които Главната инспекция по труда осъществява контрол;

4. координира дейността на Главната инспекция по труда при осъществяване на взаимодействие и сътрудничество с други органи на държавната администрация, заинтересувани от осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, законосъобразното осъществяване на трудовите отношения и прилагането на Закона за насърчаване на заетостта;

5. координира дейността на Главната инспекция по труда при осъществяване на сътрудничество с неправителствени организации, заинтересувани от осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, законосъобразното осъществяване на трудовите отношения и прилагането на Закона за насърчаване на заетостта ;

6. отговаря за разработването и поддържането на готовността за изпълнението на военновременния план на Главната инспекция по труда и комуникационно-информационната система за управление при кризи;

7. утвърждава процедури, методи и правила за осъществяване на контрола по спазване на трудовото законодателство, нормативните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, на Закона за насърчаване на заетостта, на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба и правата и задълженията на страните по служебно правоотношение и на други нормативни актове, контролът по чието спазване е възложен на Главната инспекция по труда;

8. утвърждава процедури, методи и правила за функциониране на системата за финансово управление и контрол на Главната инспекция по труда;

9. контролира законосъобразното и целесъобразното разходване на средства от бюджета на Главната инспекция по труда;

10. определя условията и реда за допълнително материално стимулиране на служителите на Главната инспекция по труда.

11. ръководи, организира и контролира дейността по защита на класифицираната информация и утвърждава вътрешни правила за работа с класифицирана информация;

12. определя списъка на длъжностите или задачите, за които се изисква достъп до съответното ниво на класифицирана информация, представляваща държавна тайна;

13. обявява със заповед списъка на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна;

14. издава разрешения и извършва съгласуване в случаите, определени с нормативни актове;

15. определя обхвата на дейност и компетентност на инспекторите по труда;

16. създава или закрива административни звена в рамките на дирекциите;

17. утвърждава длъжностното разписание на Главната инспекция по труда;

18. назначава държавните служители в Главната инспекция по труда и прекратява служебните правоотношения с тях;

19. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение в Главната инспекция по труда;

20. назначава дисциплинарния съвет на Главната инспекция по труда и налага дисциплинарни наказания;

21. командирова служителите на Главната инспекция по труда в страната и в чужбина;

22. издава наказателни постановления по актове, съставени от служители на Главната инспекция по труда в случаите, определени от закона;

23. издава решения за одобряване на подписаните споразумения по чл. 415д, ал. 6, т. 2 от Кодекса на труда;

24. издава решения за разсрочване на задълженията с размер над 5000 лв. съгласно чл. 415д, ал.6, т.2 от Кодекса на труда;

25. представя на главния секретар на Министерския съвет ежегоден доклад за състоянието на администрацията по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията;

26. управлява и се разпорежда с вещи - частна държавна собственост, предоставени и/или придобити за нуждите на Главна инспекция по труда;

27. изпълнява и други функции, определени с нормативни актове.

(3) Изпълнителният директор осъществява контакти и сътрудничество с международни организации и институции.

(4) Изпълнителният директор формира и провежда медийната политика на Главната инспекция по труда с оглед реалното представяне на дейността й.

(5) Изпълнителният директор може да предоставя на директорите на дирекции или на служители на агенцията, определени за ръководители на проекти отделни свои правомощия в съответствие с нормативните актове.

(6) Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие се изпълняват от главния секретар или от директор на дирекция, определен със заповед на Изпълнителния директор за всеки конкретен случай.