Главен секретар • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За нас > Структура на ИА ГИТ

Главен секретар

Главен секретар: инж. Георги Милчин

Capture_4.JPG

телефон/факс: (02) 8101 756; (02) 8101 797

e-mail: secr-glsecretar@gli.government.bg

Главният секретар  осъществява административното ръководство на 

Агенцията в изпълнение на законовите разпореждания на изпълнителния директор, като:

1. ръководи, организира, координира и контролира функционирането на
администрацията за спазването на нормативните актове и отговаря за планирането и
отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;
2. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в администрацията;
3. организира и отговаря за провеждане оценяването на служителите в
администрацията и обучението им;
4. координира финансово-стопанската дейност на Агенцията;
5. осигурява организационната връзка между изпълнителния директор и
административните звена;
6. осигурява условия за ефективна и ефикасна работа на всички
административни звена на Агенцията;
7. организира разпределянето на задачите за изпълнение между
административните звена и осъществява общ контрол за изпълнението им;
8. контролира и отговаря за работата с документите и за тяхното съхраняване;
9. организира, координира и контролира изготвянето на годишния доклад за
състоянието на административната дейност в Агенцията по чл. 62 от Закона за
администрацията;
10. следи за точното спазване на административните актове;
11. организира дейността по разглеждане на предложенията и сигналите в
съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;
12. подпомага изпълнителния директор при упражняване на правомощията по
управление на държавната собственост, предоставена на Агенцията;
13. изпълнява и други задачи, възложени му от изпълнителния директор на
Агенцията.
(2) Главният секретар координира работата си с главния секретар на
Министерството на труда и социалната политика.
(3) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от
директор на дирекция, определен от изпълнителния директор за всеки конкретен случай.