Служител по сигурността на информацията • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За нас > Структура на ИА ГИТ

Служител по сигурността на информацията

Служител по сигурността на информацията: Никола Цоцев

телефони: (02) 8101 701

e-mail: dpogit@gli.government.bg  

Служител по сигурността на информацията 

Служителят по сигурността на информацията е пряко подчинен на
изпълнителния директор и изпълнява задачите, възложени му със Закона за защита на
класифицираната информация и с нормативните актове по прилагането му.