Финансов контрольор • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За нас > Структура на ИА ГИТ

Финансов контрольор

belyovska.jpgФинансов контрольор: Надежда Бельовска

телефони: (02) 933 25 06
e-mail: nadezhda.belyovska@gli.government.bg

Финансов контрольор 

Финансовият контрольор е на пряко подчинение на изпълнителния
директор и осъществява предварителен контрол за законосъобразност по отношение на
финансовата дейност на Агенцията съгласно Закона за финансово управление и
контрол в публичния сектор и утвърдената от министъра на финансите методология.
(2) Финансовият контрольор в рамките на своята компетентност:
1. извършва проверки преди вземането на решения за поемане на задължение
и/или извършване на разход;
2. изисква и има право да получава всички данни и документи, включително в
електронен вариант, за целите на предварителния контрол и по своя преценка прави
проверки на място;
3. изразява мнение относно законосъобразността на предложенията за поемане
на задължение и/или за извършване на разход.
(3) Условията и редът за извършване на предварителен контрол от финансовия
контрольор се определят с вътрешни актове, утвърдени от изпълнителния директор.