Главна дирекция "Инспектиране на труда" • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За нас > Структура на ИА ГИТ

Главна дирекция "Инспектиране на труда"

Директор: Мирослава Ангелова

Capture_2.JPG

Главна дирекция "Инспектиране на труда"

1. подпомага изпълнителния директор при изпълнението на държавната
политика, свързана с функциите на Агенцията;
2. контролира, координира, анализира и обобщава дейността на териториалните
структури на Агенцията - дирекциите "Инспекция по труда";
3. изготвя годишен и дългосрочен план за дейността на Агенцията;
4. организира и отговаря за дейностите, свързани с планирането, изпълнението
на годишния план и отчетността на контролната дейност, осъществявана от дирекциите
"Инспекция по труда";
5. осъществява ръководство на дирекциите "Инспекция по труда" при
извършването на контрола по спазване на трудовото законодателство, здравословните
и безопасни условия на труд, насърчаване на заетостта и законодателството, свързано
с изпълнението на държавната служба;
6. обобщава и анализира информацията за състоянието и проблемите при
контрола на трудовото законодателство, здравословните и безопасни условия на труд,
насърчаване на заетостта и законодателството, свързано с изпълнението на
държавната служба;
7. изготвя годишния доклад за дейността на Агенцията;
8. организира дейността по издаване на разрешения от Агенцията в областта на

осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд при взривни работи;
9. дава становища при разработването на проекти на нормативни актове в
областта на инспектирането на труда;
10. дава становища при разработване на указания, процедури и правила за
инспектиране в областта на здравословните и безопасни условия на труд;
11. осъществява взаимодействието с други държавни органи и сътрудничеството
със социалните партньори по въпросите, свързани с инспектирането на труда;
12. подпомага и контролира дейността на дирекциите "Инспекция по труда",
свързана с установяване на причините за възникнали злополуки;
13. осъществява взаимодействие с Националния осигурителен институт при
анализа на трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост;
14. извършва контрол на територията на цялата страна по спазване на трудовото
законодателство, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за
насърчаване на заетостта, законодателството, свързано с изпълнението на държавната
служба, и на правата и задълженията на страните по служебното правоотношение, и на
други нормативни актове, когато контролът е възложен със закон;
15. дава отговори по искания и запитвания на физически и юридически лица по
въпросите, свързани със спазването на трудовото законодателство, здравословните и
безопасни условия на труд, държавната служба и насърчаването на заетостта;
16. извършва контрол в рискови предприятия и производства по списък,
утвърден от изпълнителния директор;
17. дава сведения и технически съвети на работодателите и на работниците и
служителите за най-ефективните методи за спазване на трудовото законодателство,
здравословните и безопасни условия на труд, на законодателството, свързано с
изпълнението на държавната служба, и на правата и задълженията на страните по
служебното правоотношение и по прилагането на Закона за насърчаване на заетостта;
18. събира, обобщава и предоставя информация за прилагането в Република
България на нормативните актове на Европейския съюз в областта на спазването на
трудовото законодателство, държавната служба и насърчаването на заетостта;
19. по искане на дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност"
изготвя становища по оспорени принудителни административни мерки за отстраняване
нарушения на нормативните изисквания на трудовото законодателство, държавната
служба и законодателството по насърчаването на заетостта;
20. дава указания и контролира изпълнението на определените в годишния план
за дейността на Агенцията програми и мерки в областта на спазването на трудовото
законодателство, държавната служба и насърчаването на заетостта.