Дирекция "Международна трудова миграция" • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За нас > Структура на ИА ГИТ

Дирекция "Международна трудова миграция"

Директор: Даниела Кадийска

Capture_3.JPG

Дирекция "Международна трудова миграция":  

1. разработва процедури и правила за осъществяване на специализирания
контрол по спазването на Закона за насърчаване на заетостта, на другите нормативни
актове в областта на заетостта, както и на трудовото законодателство във връзка с
командироването на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги на
територията на други държави;
2. дава методически указания във връзка с изпълнението на определените в
годишния план за дейността на Агенцията програми и/или мерки в областта на
специализирания контрол по спазването на Закона за насърчаване на заетостта, на
другите нормативни актове в областта на заетостта, както и на трудовото
законодателство във връзка с командироването на работници и служители в рамките на
предоставяне на услуги на територията на други държави;
3. осъществява методическо ръководство на дирекциите "Инспекция по труда"
при упражняване на специализирания контрол по спазването на Закона за насърчаване
на заетостта, на другите нормативни актове в областта на заетостта, както и на
трудовото законодателство във връзка с командироването на работници и служители в
рамките на предоставяне на услуги на територията на други държави;
4. участва в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с
упражняването на специализирания контрол по спазването на Закона за насърчаване на
заетостта, на другите нормативни актове в областта на заетостта, както и на трудовото
законодателство във връзка с командироването на работници и служители в рамките на
предоставяне на услуги на територията на други държави;
5. участва със свои представители в подготовката на становища по проекти на
нормативни актове, свързани с упражняването на специализирания контрол по
спазването на Закона за насърчаване на заетостта, на другите нормативни актове в
областта на заетостта, както и на трудовото законодателство във връзка с
командироването на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги на
територията на други държави;
6. предоставя информация за дейността си на Главна дирекция "Инспектиране

на труда" за изготвянето на годишен и дългосрочен план и на годишния доклад за
дейността на Агенцията;
7. събира, обобщава и предоставя информация за прилагането в Република
България на нормативните актове на Европейския съюз в областта на свободното
движение на хора, както и относно командироването на работници в рамките на
предоставяне на услуги и временна работа;
8. дава становища и решава постъпили в Агенцията искания, запитвания и
сигнали във връзка с осъществяването на специализирания контрол по спазването на
Закона за насърчаване на заетостта, на другите нормативни актове в областта на
заетостта, както и на трудовото законодателство, свързано с командироването на
работници и служители в рамките на предоставяне на услуги на територията на други
държави;
9. осъществява обмен на информация с компетентни органи, включително на
други държави, относно законодателството за наемане/приемане на работа на чужденци
и относно установените нарушения на условията и реда за наемане/приемане на
работа, включително случаи на незаконно извършване на трудова дейност на български
граждани на територията на съответната държава и на чужди граждани на територията
на Република България;
10. организира и координира международната дейност на Агенцията;
11. подготвя сключването на международни споразумения и спогодби, по които
страна е Агенцията, включително разработва проекти на споразумения и спогодби и
организира тяхното съгласуване и подписване;
12. организира и координира изпълнението на международни споразумения и
спогодби, по които страна е Агенцията;
13. организира и осигурява информационно участието на служителите на
Агенцията в международни събития и прояви;
14. води международната кореспонденция на Агенцията;
15. организира и осъществява протоколната дейност на Агенцията.