Дирекция "Административно обслужване и информационни технологии" • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За нас > Структура на ИА ГИТ

Дирекция "Административно обслужване и информационни технологии"


Директор: 

Дирекция "Административно обслужване и информационни технологии"

1. организира, координира и осъществява дейностите по административното
обслужване на физически и юридически лица от Агенцията чрез каналите за достъп до
обслужване, включително предоставяне на електронни административни услуги;
2. организира и осъществява деловодната обработка и обслужването на
документооборота в Централното управление на Агенцията; съгласува и осъществява
автоматизирания обмен на данни с национални и ведомствени автоматизирани
информационни системи за документооборот;
3. технически обезпечава организирането и осъществяването на сроковия
контрол на деловодната обработка и административното обслужване в Агенцията;
4. организира и осъществява всички процедури по архивната дейност в

Централното управление на Агенцията; методически подпомага дирекциите "Инспекция
по труда" при осъществяваната от тях архивна дейност;
5. поддържа административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за
администрацията в частта относно административните услуги, предоставяни от
Агенцията;
6. разработва, прилага и развива стандарти за качеството на административното
обслужване; поддържа и развива Система за управление на качеството на
административното обслужване на Агенцията;
7. изпълнява всички дейности, свързани с издаването, използването и
прекратяването на удостоверенията за електронен подпис в Агенцията;
8. разработва цялостната политика в областта на информационните технологии,
планира, организира и координира внедряването на нови информационни и
комуникационни технологии в структурите на Агенцията и отговаря за цялостната
дейност по осигуряване оперативната съвместимост на използваните информационни
системи;
9. организира и отговаря за дейностите, свързани с въвеждането, поддръжката и
извеждането от експлоатация на информационно-комуникационните ресурси в
Агенцията;
10. организира дейностите по ефективно използване на наличните
информационно-комуникационни ресурси, включително чрез повишаване на
компютърните умения и квалификация на служителите в Агенцията;
11. отговаря за цялостната дейност по осигуряване оперативната съвместимост
на използваните информационни системи; осигурява техническата поддръжка и
управлението на административната информационна система на Агенцията в
съответствие с изискванията на Закона за електронното управление;
12. съгласува и осъществява автоматизирания обмен на данни с национални и
други информационни системи и интеграцията в единната комуникационна
инфраструктура на администрацията;
13. организира създаването и поддръжката на технологичната инфраструктура,
свързана с предоставянето на електронни административни услуги от Агенцията;
14. организира дейностите по изпълнение на изискванията за оперативна
съвместимост, мрежова и информационна сигурност на информационните системи в
структурата на Агенцията, възложени със Закона за електронното управление;
15. организира, актуализира и осъществява техническата поддръжка на интернет
страницата на Агенцията;
16. методически подпомага дирекциите "Инспекция по труда" при работа с
информационната система на Агенцията;
17. подпомага изпълнителния директор при формиране и провеждане на
медийната политика на Агенцията.