Дирекция "Управление на човешките ресурси" • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За нас > Структура на ИА ГИТ

Дирекция "Управление на човешките ресурси"


Директор:
Тодор Станчев

DUChR_Todor_Stanchev.JPG

Дирекция "Управление на човешките ресурси":

1. подпомага изпълнителния директор при осъществяване на политиката и
стратегията по управление на човешките ресурси;
2. изготвя концепция за развитието на човешките ресурси и кадровото
осигуряване на Агенцията;
3. изготвя длъжностното и поименното разписание на длъжностите на
администрацията;
4. организира дейността по набиране и подбор на персонала и провеждането на
конкурсни процедури за държавни служители;
5. изготвя актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на
служебните и трудовите правоотношения на служителите в Агенцията;
6. осъществява методическа, организационна и техническа помощ в процеса на
оценяване изпълнението на служителите и в процеса на разработване и актуализиране
на длъжностните характеристики;
7. образува, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите
на Агенцията;
8. консултира ръководителите на административните звена и служителите по
въпросите, свързани с управлението на човешките ресурси;
9. планира и организира обучението на служителите на Агенцията по труда с цел
повишаване на квалификацията и кариерното развитие.